Przeglądasz opis produktu: Sylitol-plus

Sylitol-plus

039414_Sylitol-plusMatowa, silikatowa farba fasadowa.

Zastosowanie

Farba gotowa do użycia, silikatowa na bazie szkła wodnego potasowego z organicznymi stabilizatorami do malowania podłoży mineralnych. Spełnia wymagania DIN 18 363 i zawiera nie więcej niż 5% substancji organicznych. Sylitol-plus jest odporna na oddziaływanie warunków atmosferycznych, jest dobrze kryjąca, posiada wysoki stopień bieli, zawiera odporne na działanie światła pigmenty, jest wysoce dyfuzyjna.

Właściwości

 • odporna na działanie warunków atmosferycznych
 • dobra ochrona przed deszczem
 • przepuszczalna dla CO2
 • dyfuzyjna
 • podwójnie krzemianująca
 • dobra przyczepność poprzez krzemianowanie z mineralnymi podłożami
 • łatwa w nakładaniu
 • niepalna, A2 według DIN 4102
 • możliwość barwienia w systemie ColorExpress

Wielkość opakowań

 • Baza 1: 10 l; 2,5 l

Barwa

 • Baza 1: biała, może być stosowana bez barwienia;

Sylitol-plus można barwić w systemie ColorExpres na wszystkie dostępne kolekcje kolorystyczne oraz w ograniczonym zakresie biały materiał (baza 1) pigmentami Histolith-Volltonfarben. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy przed użyciem sprawdzić dokładność koloru. Na dużych i/lub stykających się powierzchniach należy używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.
Nieznaczne różnice koloru w przypadku róznych partii produkcyjnych nie należy traktować jak wadę wyrobu. Czyste, intensywne kolory nie zawsze są w pełni kryjące. Dlatego przy wyborze takich kolorów zaleca się kolorystyczne przygotowanie podłoża poprzez przemalowanie go zbliżonym kryjącym, pastelowym kolorem na bazie białej. Potrzebne może okazać się także naniesienie dodatkowej warstwy kryjącej.

Stopień połysku

matowy, G3

Składowanie

W miejscu chłodnym nie narażonym na działanie mrozu.
Napoczęte opakowanie przechowywać szczelnie zamknięte. Przechowywać tylko w opakowaniach z tworzywa sztucznego nie dłużej niż przez ok. 12 miesięcy.

Dane Techniczne

Własności według PN EN 1062:

Największy rozmiar ziarna

<100 µm, S1

Gęstość

ok. 1,5 g/cm3

Grubość warstwy suchej

100-200 µm, E3

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

wartość sd:<0,14 (0,02) m, V1
Barwienie może w nieznacznym stopniu zmieniać parametry techniczne farby.

Kategoria przepuszczalności wody

wartość w: ≤0,1 (0,08) [kg/(m2·h0,5)], W3

Produkty uzupełniające

Sylitol 111 Konzentrat
Sylitol-Minera
Sylitol-Compact

Sposób użycia:

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być czyste, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Aby uzyskać powłoki o jednakowej barwie, należy zapewnić równomierną chłonność podłoża. Zwietrzałe tynki natryskiwane i z fakturą (baranek, kornik)wymagają po zagruntowaniu środkiem Sylitol 111 Koncentrat rozcieńczonym wodą w stosunku 2:1, nałożenia wałkiem egalizującej warstwy pośredniej z materiału Sylitol-Minera. Na powierzchniach z wieloma poprawkami tynku, lekko popękanych konieczne jest również 1 lub maks. 2-krotne nałożenie szlamującej warstwy pośredniej z materiału Sylitol-Minera.

Na gładkich powierzchniach Sylitol-Minera nakładać szczotką, na szorstkich powierzchniach wałkiem. Przy malowaniu większych powierzchni, aby uniknąć powstawania widocznych styków, zatrudnić wystarczającą liczbę pracowników i malować jednym ciągiem roboczym metodą „mokrym w mokre”.
Przy samodzielnym barwieniu całość zabarwionego materiału zmieszać ze sobą w celu uniknięcia różnic kolorystycznych.

Nowe tynki z grupy  PIc, PII i PIII:  W zależności od warunków atmosferycznych, nowe tynki można malować po około 7 dniach o ile wysychały w odpowiednich warunkach atmosferycznych tzn. temp. +20˚C i wilgotność powietrza 65%. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych czas ten ulega znacznemu wydłużeniu.

Tynk ze ścierającą się lub pylącą warstwą wierzchnią:
Ścierającą się lub pylącą warstwę, która zmniejsza przyczepność, usunąć przez fluatowanie środkiem Histolith Fluat, następnie zmyć wodą.

Tynk z zeszkliwioną powierzchnią:
Zeszkliwioną powierzchnię wytrawić przez fluatowanie środkiem Histolith Fluat, następnie zmyć wodą.

Tynki uzupełniane:
Przy naprawianiu otwartych pęknięć i uszkodzonych powierzchni tynku należy zwracać uwagę na to, aby zaprawa używana do napraw odpowiadała wytrzymałości i strukturze zaprawy w podłożu.

Do napraw tynków szczególnie dobrze nadają się gotowe zaprawy trasowo-wapienne lub trasowo-cementowe. Wypełnienia przed malowaniem powinny dobrze związać i wyschnąć. Należy je fluatować środkiem Histolith Flaut i następnie spłukać. Trzeba zwrócić przy tym uwagę, aby fluatować zawsze na 1-2 szerokości szczotki wokół miejsca naprawy. Przy większych naprawach tynku należy zawsze fluatować całą powierzchnię (stary i nowy tynk).

Stare powłoki mineralne:
Mocne, stare powłoki czyścić na sucho lub na mokro. Nie przylegające, zwietrzałe powłoki mineralne usunąć przez zeszlifowanie, zeskrobanie lub wytrawianie, całą powierzchnię spłukać dobrze wodą. Zagruntować środkiem Sylitol 111 Konzentrat  rozcieńczonym wodą w stosunku 2:1.

Stare matowe nośne powłoki z farb dyspersyjnych:
Zabrudzone, lekko kredujące powłoki usunąć całkowicie strumieniem wody pod ciśnieniem lub stosując inną metodę. Wykonać warstwę pośrednią stosując Sylitol-Compact a następnie wykonać warstwę końcową farbą Sylitol-Finish.

Stare, nienośne powłoki z farb dyspersyjnych:
Usunąć mechanicznie lub przez wyługowanie i zmyć strumieniem gorącej wody pod wysokim ciśnieniem. Wyługowane, nie chłonące podłoża gruntować środkiem Sylitol-Minera. Zmyte, silnie chłonące podłoża gruntować środkiem wzmacniającym Sylitol 111 Konzentrat rozcieńczonym wodą w stosunku 2:1. Warstwa pośrednia z materiału Sylitol-Minera.

Tynki z piaszczącą powierzchnią:
Zeszczotkować na sucho i zmyć całą powierzchnię wodą pod ciśnieniem.

Stare, mocne tynki z grupy PIc, PII, PIII:
Zanieczyszczoną powierzchnię oczyścić manualnie lub maszynowo np. wodą pod ciśnieniem lub z dodatkiem piasku. Piaskowanie na mokro można stosować jedynie w przypadku tynków z grupy PII i PIII. Tynki zanieczyszczone algami lub grzybami należy oczyścić poprzez piaskowanie na mokro i następnie zagruntować środkiem Sylitol 111 Konzentrat / rozcieńczonym wodą 2:1. W przypadku podłoży szczgólnie narażonych na porastanie mikroorganizmami, zaleca się wykonanie warstwy wierzchniej farbą ThermoSan.

Tynki mineralne lub krzemianowe w systemach dociepleń:
Tynki zabrudzone i pokryte glonami czyścić strumieniem wody, ewentualnie z dodatkiem detergentu. Nie stosować czyszczenia mechanicznego. Tynki pokryte glonami zmyć glonobójczym środkiem Capatox. Można ewentualnie następnie pomalować farbą ThermoSan.

Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej:
Do malowania nadaje się tylko mrozoodporna cegła bez powodujących pęcznienie i zmianę barwy domieszek, takich jak grudki piasku, gliny itp. Spoinowanie musi być wykonane bez pęknięć i nie może zawierać żadnych środków uszczelniających zmniejszających przyczepność lub im podobnych. Wykwity solne zeszczotkować na sucho. Powierzchnie ścierające się/kredujące fluatować w całości środkiem Histolith Flaut a następnie zmyć. Połączenia z dachem, z oknami oraz w miejscach kontaktu z ziemią muszą być wykonane zgodnie ze sztuką wykonywania tego typu budowli.

Kamień naturalny:
Kamień naturalny powinien być zwarty, suchy i pozbawiony wykwitów. Kamień zwietrzały na powierzchni przed malowaniem wzmocnić przez wielokrotne nasączanie środkiem Histolith Steinfestiger. Kamień zabrudzony czyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. Naprawy kamienia nie powinny być wykonywane zaprawami tynkarskimi, lecz specjalnymi materiałami stosowanymi jako substytut kamienia. Miejsca naprawiane muszą dobrze związać i przed malowaniem powinny być odpowiednio fluatowane i zmyte.

Wstępująca wilgoć:
Wstępująca wilgoć przedwcześnie niszczy powłoki. Trwały efekt uzyskuje się tylko przez założenie odpowiedniej izolacji. Dobre i długotrwałe rozwiązanie umożliwia zastosowanie materiałów z systemu tynków renowacyjnych Capatect-Sanierputzsystem WTA (Histolith Trass-Sanierputz-Programm). Szczególnie w przypadku starszych budynków korzystne jest wykonanie pomiędzy cokołem a gruntem warstwy drenażowej ze żwiru.

Sposób nakładania

Wałkiem, pędzlem lub natryskiem airless.

Układ warstw

Warstwa gruntująca: zależnie od podłoża, patrz punkt „Przygotowanie podłoża”
Warstwa pośrednia: Sylitol-plus, w razie potrzeby rozcieńczyć 5-10% Sylitol 111 Konzentrat/woda 2:1
Warstwa wierzchnia: Sylitol-plus, w razie potrzeby rozcieńczyć 3% Sylitol 111 Konzentrat/woda 2:1

Zużycie

Ok. 150-250 ml/m2 na jedna warstwę. Na szorstkich powierzchniach odpowiednio więcej. Dokładne zużycie należy ustalic na podstawie próby na danym obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania i wysychania: +8°C (otoczenia i podłoża).

Czas schnięcia

Czas schnięcia pomiędzy malowaniem poszczególnych warst powłoki:
W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% co najmniej 12 godzin. Zachować czas schnięcia pomiędzy poszczególnymi malowaniami, po 24 godzinach powłoka jest odporna na działanie deszczu. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Myć wodą natychmiast po użyciu, ewentualnie z dodatkiem detergentów. W przerwach należy pozostawić narzędzia zanurzone w wodzie lub farbie.

Wskazówka

Nie nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, podczas deszczu, przy bardzo dużej wilgotności powietrza (mgła) ani przy silnym wietrze. W takim przypadku na rusztowaniu założyć osłony. Należy sprawdzić (wykluczyć) możliwość wystąpienia nocnych przymrozków. Nie stosować na powłoki lakiernicze, podłoża z wykwitami solnymi, z tworzyw sztucznych, drewna. Nie nadaje się do malowania powierzchni poziomych obciążonych wodą; powierzchnie o niewielkich spadkach winny mieć zapewniony odpływ wody.
W wypadku ciemnych kolorów duże obciążenie mechaniczne powierzchni np. zadrapania może powodować pojawienie się widocznych jasnych smug (tzw. efekt pisania). Jest to typowa cecha wszystkich elewacyjnych farb matowych.
Na zwartych, chłodnych podłożach lub wskutek wydłużonego wysychania spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, mgła) na powierzchni farby mogą pojawić się żółtawo-przeźroczyste lekko błyszczące i klejące się naloty. Te substancje pomocnicze są wodorozpuszczalne i ulegają spłukaniu po wystąpieniu kilkukrotnych obfitych opadach deszczu. Jakość wyschniętej powłoki nie ulega w tym wypadku pogorszeniu. W razie potrzeby przemalowania powierzchni na której wystąpiły wycieki substancji pomocniczych należy je najpierw usunąć – zmoczyć i po krótkim czasie zmyć całkowicie. Wykonać dodatkowe gruntowanie środkiem CapaGrund Universal. Przy nakładaniu farby w sprzyjających warunkach atmosferycznych zjawisko to nie występuje. W przypadku elewacji mocniej narazonych na dzialanie wilgoci istnieje ryzyko wystapienia alg lub grzybów. Dla tego typu powierzchni zaleca się zastosowanie farby Sylitol NQG, która chroni fasady przed rozwojem alg i grzybów. Jest to ochrona długotrwała, jednakże ograniczona czasowo, uzależniona od usytuowania budynku i obciążenia wilgocią. Dlatego nieograniczona ochrona przed rozwojem alg i grzybów nie jest możliwa. Odznaczanie się miejsc poprawek zależy od wielu czynników i jest nie do uniknięcia.

Tolerancja na inne materiały:
Aby zachować specjalne właściwości, produkty systemu Sylitol nie mogą być mieszane z innymi materiałami nie należącymi do systemu Sylitol.

Zabezpieczenie otoczenia:
Otoczenie, malowane powierzchnie, w szczególności szkło, ceramika, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamień naturalny, metal, naturalne lub lakierowane drewno dokładnie zabezpieczyć. Zacieki po farbie natychmiast zmyć wodą. Przy silnym wietrze, zamocować na rusztowaniu osłony.

Zabezpieczenie elementów budowli:
Wystające części budynku takie jak gzymsy, parapety okienne, zwieńczenia murów itd., należy odpowiednio zabezpieczyć, aby uniknąć powstawania zabrudzeń lub silnego zawilgocenia ścian.

Powierzchnie z wykwitami soli:
W przypadku powlekania powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałego przylegania warstwy i likwidacji wykwitów solnych.

Wskazówki:

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych. Zabezpieczyć otoczenie malowanej powierzchni. Jeżeli dojdzie do opryskania powierzchni lakierowanych, szkła, ceramiki, metalu i kamienia naturalnego, należy powierzchnie natychmiast zmyć wodą.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/c) wynosi: 40 g/l (2010).Ten produkt zawiera maks. 10 g/l LZO.

Deklarowany skład produktu

Szkło wodne potasowe, dyspersja żywic akrylowych, mineralne pigmenty i wypełniacze, woda, dodatki.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

TIS

 

Informacje