Przeglądasz opis produktu: Disbocret 515 Betonfarbe

Disbocret 515 Betonfarbe

009258 (1)Najwyższej jakości, kryjąca rysy i pęknięcia specjalna ochronna farba do betonu o wyjątkowo wysokim stopniu krycia. Także na stare warstwy malarskie.

Zastosowanie

Powłoka chroniąca przed wnikaniem szkodliwych substancji i wody. Do stosowania na nowym, starym i naprawianym betonie i żelbecie. Także do betonu pokrytego starymi warstwami malarskimi.

Właściwości

 • Idealna w nakładaniu.
 • Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne.
 • Odporna na alkalia oraz promieniowanie UV.
 • Odporna na chlorki w tym sól drogową
 • Pokrywa rysy powierzchniowe <0,1 mm.
 • Dyfuzyjna dla pary wodnej.
 • Hamuje wnikanie CO2 i SO2.
 • Wysoce wypełniająca i dobrze rozlewna.
 • Spełnia wymagania normy EN 1504-2

Powierzchnie wykończone szpachlówką Disbocret® 505 Feinspachtel mogą być po upływie sześciu godzin malowane farbą Disbocret 515, bez konieczności ich gruntowania.

Spoiwo

Dyspersja styrenu i akrylanu.

Wielkość opakowań

 • Standard:
  15 l wiadro plastikowe
 • ColorExpress:
  12 l wiadro

Barwa

Biała.
Inne kolory na zapytanie.
Możliwość barwienia w systemie ColorExpress wg wzornika kolorystycznego 3 D System.

Trwałość barwy wg. BFS-Merkblatt Nr. 26:
Klasa A
Grupa 1 do 3 zależnie od koloru.

Stopień połysku

Matowy wg. EN 1062.

Składowanie

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C. Okres przechowywania materiału w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi co najmniej 1 rok.

Gęstość

ok. 1,4 g/cm3

Zawartość składników stałych

ok. 65 % wagowo

Grubość warstwy suchej

ok. 40–50 µm/100 ml/m2

Opór dyfuzyjny µ (H2O)

5.500

Opór dyfuzyjny µ (CO2)

2.300.000

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

ok. 0,88 m (dla warstwy suchej o grubości 160 µm)

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdCO2

ok. 368 m (dla warstwy suchej o grubości 160 µm)

Przepuszczalność wody (wartość – w)

< 0,02 kg/(m2 · h0,5) Klasa W3 (niska) wg EN 1062

Sposób użycia:

Odpowiednie podłoża

Normalny, ciężki i lekki beton, szpachlówki Disbocret, tynki mineralne i stare powłoki malarskie. Minimalna wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,0 N/mm2, najmniejsza wartość nie może być niższa od 0,5 N/mm2.

Przygotowanie podłoża

Podłoża mineralne
Podłoże musi być nośne, czyste i pozbawione luźnych cząstek. Substancje zmniejszające przyczepność (np. stare warstwy malarskie, oleje, tłuszcze) usunąć przy pomocy odpowiednich metod. Silne zabrudzenia jak mchy lub porosty oraz szkliste powierzchnie mleczka cementowego usunąć np. zmywając wodą z środkiem ciernym. Podłoże musi być wolne od składników przyspieszających korozję (np. chlorków).

Powierzchnie pokryte warstwami malarskimi.
Sprawdzić nośność powłoki. Nienośne i dyspersyjne elastyczne powłoki usunąć odpowiednią metodą np. zmywając wodą ze środkiem ciernym. Mocno przylegające, nie kredujące powłoki oczyścić np. strumieniem wody lub pary wodnej. Ponieważ w praktyce spotykane są różne rodzaje starych powłok malarskich konieczne jest wykonanie powierzchni próbnej celem sprawdzenia funkcjonalności w układzie.

Ubytki (pory i raki).
Celem uzyskania równomiernej i wystarczająco grubej warstwy ochronnej po wstępnym przygotowaniu podłoża należy naprawić ubytki, pęknięcia oraz większe nierówności i szorstkości powierzchni przy użyciu odpowiednich do tego celu materiałów systemu Disbocret®.

Przygotowanie materiału

Farba dostarczana jest w konsystencji gotowej do użycia. Przed rozpoczęciem prac dobrze wymieszać. W zależności od sposobu nanoszenia, rodzaju podłoża i warunków atmosferycznych farbę można rozcieńczyć dodając maks. 5% wody. W wypadku natryskiwania w razie koniecznościrozcieńczyć mak. 1-2% wody.

Sposób nakładania

Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiwać. Agregat typu airless, średnica dyszy: 0,018 –0,021 cala). Przy natryskiwaniu czyścić często filtry, aby zapobiec ich zatykaniu przez wypełniacze.
Nie nakładać w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia, w czasie deszczu, przy silnym wietrze oraz na rozgrzane podłoże. W razie konieczności stosować plandeki ochronne.

Grubość warstwy

Aby zapewnić skuteczną ochronę malowanej powierzchni grubość warstwy suchej nie może być mniejsza niż 80 µm.

Układ warstw

Podłoże Warstwa gruntująca
Chłonne podłoża mineralne (np. beton, tynki) Disboxan 450 Fassadenschutz
Miejscowe szpachlowanie szpachlówką Disbocret® 506 Planspachtel CapaSol LF Konzentrat
rozcieńczony wodą w proporcji 1:2
Pełno- powierzchniowe szpachlowanie szpachlówką Disbocret® 505 Feinspachtel bez gruntowania
Powierzchnia Disbocret® 510 Füllschicht bez gruntowania
Stare, dobrze przylegające warstwy malarskie Capagrund Universal
Dobrze przylegające warstwy lakiernicze Disbon 481 EP-Uniprimer

Nie powlekane powierzchnie poziome gruntować środkiem Disboxid 420 E. MI Primer i posypać piaskiem kwarcowym Disboxid 942 Mischquarz. Na tak zagruntowane, wyschnięte podłoża nakładać jedną warstwę pośrednią i jedną końcową.

Zużycie

Ok. 200 ml/m2 na każdą warstwę.

Warunki obróbki

Temperatura stosowania:
Materiału, otoczenia i podłoża minimum 5°C, maksymalnie 40°C

Czas schnięcia

W temp. 20°C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65% warstwa jest pyło- sucha po ok. 4 godz., po ok. 6 godz. odporna na opady atmosferyczne, po ok. 12 godz. powłoka nadaje się do nakładania kolejnych warstw.

Uwaga:
Na zwartych, chłodnych podłożach lub wskutek wydłużonego wysychania spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, mgła) na powierzchni farby mogą pojawić się żółtawo-przeźroczyste lekko błyszczące i klejące się wycieki. Te substancje pomocnicze są wodorozpuszczalne i ulegają spłukaniu po wystąpieniu kilkukrotnych obfitych opadach deszczu. Jakość wyschniętej powłoki nie ulega w tym wypadku pogorszeniu. W razie chęci / potrzeby przemalowania powierzchni na której wystąpiły wycieki substancji pomocniczych należy je najpierw usunąć – zmoczyć i po krótkim czasie zmyć całkowicie. Następnie zagruntować powierzchnie środkiem CapaGrund Universal. Przy nakładaniu farby w sprzyjających warunkach atmosferycznych zjawisko to nie występuje.

Czyszczenie narzędzi

Po użyciu myć wodą.

Wskazówki:

Uwaga (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Nie wprowadzać do kanalizacji, unikać zrzutów do środowiska.

Utylizacja

Do utylizacji nadają się jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Opakowania zawierające resztki materiału utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maks. zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/c) wynosi: 40 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera < 40 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-DF02

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Znakowanie CE

EN 1504-2
Norma PN-EN 1504-2:2006 – Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

TIS

 

MSDS

 

Informacje