Przeglądasz opis produktu: Grunt transparentny wodorozcieńczalny Sylitol-NQG Konzentrat

Grunt transparentny wodorozcieńczalny Sylitol-NQG Konzentrat

038758_Sylitol-NQG_Konzentrat10_L-KanisterŚrodek gruntujący i rozcieńczalnik do farby elewacyjnej Sylitol-NQG.

Zastosowanie

Rozcieńczalnik i środek gruntujący do farby Sylitol-NQG. Do stosowania również jako środek gruntując-wzmacniający i egalizujący nierównomiernie chłonne podłoża, przed malowaniem farbą Sylitol NQG. Nie nadaje sie do stosowania ze standardowymi dyspersyjno-krzemianowymi badź czysto krzemianowymi farbami.

Właściwości

  • działanie wysoce wzmacniające
  • dobrze wnikający w podłoże
  • wysoce przepuszczalny dla pary wodnej i dwutlenku węgla
  • bezrozpuszczalnikowy

Spoiwo

Specjalne szkło wodne potasowe z dodatkami organicznymi.

Wielkość opakowań

2,5 l, 10 l

Stopień połysku

Transparentny

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C. Składować tylko w pojemnikach z tworzywa sztucznego, przez ok. 12 miesięcy.

Gęstość

ok. 1,1 g/cm3

Sposób użycia:

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Sposób przygotowania podłoża jest zależny od jego rodzaju i właściwości. Jest on opisany w karcie technicznej farby Sylitol-NQG. Należy uwzględnić informacje zawarte w tej karcie.

Sposób nakładania

W przypadku stosowania jako rozcieńczalnik należy uwzględnić informacje zawarte w karcie technicznej farby Sylitol-NQG. Przy zastosowaniu preparatu Sylitol-NQG Konzentrat jako ochrony przeciwodparzeniowej lub środka wzmacniająco-gruntującego  należy w zależności od chłonności podłoża, połączyć ze sobą 2 części objętościowe koncentratu Sylitol-NQG Konzentrat i 1 część objściową wody. Tak przyrządzoną mieszaniną zagruntować powierzchnie. Nakładać pędzlem lub szczotką mocno wcierając w podłoże aż do jego nasycenia, w razie konieczności metodą „mokrym w mokre”.

Zabezpieczenie otoczenia:
Starannie zabezpieczyć otoczenie malowanej powierzchni, zwłaszcza szkło, ceramikę, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamienie, naturalne, metal i drewno naturalne oraz lazurowane. Miejsca spryskane natychmiast zmywać obficie wodą. Przy silnym wietrze na rusztowaniu zamocować osłony.

Rozcieńczenie

Sylitol-NQG Konzentrat 2 : 1 do 1 : 1 z wodą w zależności od chłonności podłoża.

Zużycie

Ok. 100–200 ml/m2 w zależności od chłonności podłoża. Dokładne zużycie należy ustalić na podstawie próby na danym obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+8° C dla podłoża, otoczenia i materiału.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Niezwłocznie po użyciu myć wodą, ewentualnie z dodatkiem detergentów. W przypadku przerwy, narzędzia przechowywać zanurzone w środku gruntującym/farbie lub w wodzie.

Wskazówka

Nie używać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, w czasie deszczu, dużej wilgotności powietrza (mgła) lub przy silnym wietrze. W tym wypadku nałożyć siatkę na rusztowania. Nie stosować w wypadku ryzyka wystąpienia nocnych przymrozków. Nie nadaje się do stosowania na podłoża lakierowane, podłoża z wykwitami solnymi, tworzywa sztuczne, gipsy i drewno. Nie nadaje się do poziomych powierzchni obciążonych wodą. Przy powierzchniach z niedużym spadkiem, zwrócić uwagę na zachowanie swobodnego odpływu wody.

Tolerancja na inne materiały:
Może być mieszany wyłącznie z farbą Sylitol-NQG. Nie mieszać z innymi rodzajami materiałów.

Wskazówki:

Uwaga (stan na dzień wydania)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.
Osłonić plandekami otoczenie malowanej powierzchni. Opryskane powierzchnie lakierowane, szklane, ceramiczne, metalowe, kamień naturalny, zmyć natychmiast wodą.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie panującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 10 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-SK01

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

TIS

 

Informacje