Przeglądasz opis produktu: Capatect-Rollkleber 615

Capatect-Rollkleber 615

028204_Rollkleber_615
Elastyczny i wypełniający klej dyspersyjny do płyt termoizolacyjnych ze styropianu.

Zastosowanie

Specjalny klej do pełno-powierzchniowego przyklejania płyt termoizo­lacyjnych ze styropianu do nośnych, płaskich i słabo chłonnych podłoży takich jak np. płyty drewnopochodne.

Właściwości

  • Trudnozapalny (klasyfikacja niemiecka).
  • Wykazuje długotrwałą przyczepność w stosunku do drewna, materiałów drewnopochodnych, styropianu, oraz wszystkich podłoży mineralnych.
  • Przepuszczalny dla pary wodnej.
  • Gotowy do obróbki.
  • Łatwy w obróbce.
  • Długi czas gotowości do obróbki.
  • Bardzo dobra elastyczność.

Wielkość opakowań

Wiadro 25 kg

Barwa

Jasny beż

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powy­żej 0°C, chronić przed nasłonecznieniem.

Gęstość

ok. 2,0 kg/dm3

Opór dyfuzyjny µ (H2O)

µ < 150

Konsystencja

pasta

Przyczepność do styropianu

> 0,1 N/mm2

Przyczepność do płyty wiórowej V 100

> 0,77 N/mm2

Produkt nr.

615

Sposób użycia:

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, czyste, suche, mocne, nośne, pozbawione substancji zmniejszających przyczepność i przynaj­mniej słabo chłonne.

Zużycie

Zużycie zależy od sposobu nanosze­nia (od grubości nakładanej warstwy i równości podłoża).
Nakładanie wałkiem: ok. 2,0 kg/m2
Nakładanie pacą zębatą: ok. 2,5 kg/m2

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia, podłoża lub samego materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +30°C. Klejenia nie należy wykonywać przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub silnym wietrze bez stosowania odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie należy stosować materiału podczas mgły oraz poniżej punktu rosy.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest sucha po ok. 24 godz. – czas ten jest uzależniony od grubości warstwy. W niższych temperatu­rach i przy wyższej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu myć wodą.

Przygotowanie materiału

Klej Capatect-Rollkleber 615 dostarczany jest w konsystencji gotowej do nakładania pacą zębatą.
Klej wystarczy krótko rozmieszać mieszadłem elek­trycznym nisko obrotowym. W razie konieczności poprawy konsystencji obróbki klej można rozcieńczyć niewielką ilością wody. W przypadku nanoszenia kleju wałkiem (z włosia jagnięcego) może być konieczne rozcieńczenie do odpowiedniej konsystencji roboczej przez dodanie małej ilości wody (maks. 2%).

Klejenie płyt izolujących

Sposób nakładania kleju:
Klej Capatect-Rollkleber 615 nanosi się z reguły na podłoże.

Nakładanie pacą zębatą:
Klej należy nanieść na podłoże i równo­miernie rozprowadzić, a następnie przeczesać pacą zębatą (6 x 4 mm) nadając odpowiednią strukturę. Ten sposób nanoszenia zaleca się stosować na powierzchniach pionowych.

Nakładanie wałkiem:
Metoda polega na równomiernym rozpro­wadzaniu kleju wałkiem z włosia jagnięcego, co umożliwia dobre nawilżenie podłoża. Stosuje się ją przede wszystkim na pod­łożach poziomych (np. fabryczne powle­kanie prefabrykatów domów gotowych).

W przypadku stosowania każdej z wymie­nionych powyżej metod, należy pamiętać o nało­żeniu kleju tylko na takiej powierzchni, jaka będzie natychmiast pokrywana płytami termoizolacyjnymi. W temp. +20 °C czas gotowości materiału do obróbki wynosi ok. 15 min. Na podłożach o podwyższonej chłonności, w wyższej temperaturze, przy wietrze i silnym nasło­necznieniu masa klejowa zasycha odpo­wiednio szybciej. W związku z tym mogą powstać problemy z przyczepnością. Klej można także nanosić bezpośrednio na całą powierzchnię płyt termoizola­cyjnych przy zastosowaniu obydwu opisanych metod nakładania. Płyty docieplające należy dokładnie przy­cisnąć do podłoża lekko przesuwając tak, aby uzyskać połączenie z klejem na możliwie dużej powierzchni. Wychodzący na bokach nadmiar kleju zebrać szpachelką. Podczas układania pier­wszego szeregu płyt na szynie cokołowej należy uważać, aby płyty mocno przyle­gały do przedniej krawędzi szyny. Nie wolno pozwolić, aby szyna wystawała na skutek nałożenia zbyt małej ilości kleju.

Płyty termoizolacyjne należy zawsze układać na wiązanie mijankowe.

Wskazówki:

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast obficie przemyć je wodą. Preparatu lub jego pozostałości nie wylewać do kanalizacji lub wód powierzchniowych.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Wskazówki bezpieczeństwa / oznakowanie w transporcie

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Giscode

D1

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

TIS

 

MSDS