Przeglądasz opis produktu: PermaSilan

PermaSilan

LACU000116_EXL_PermaSilan_10_L_XRPUElastyczna, silikonowa farba fasadowa do zarysowanych tynków.

Zastosowanie

Szlamująca rysy dobrze dyfuzyjna farba fasadowa do tynków z powierzchniowymi drobnymi rysami włoskowatymi. W połączeniu ze środkiem FibroSil także na rysy w całej grubości warstwy tynków. Farba jest przeznaczona do stosowania na tynkach cementowo – wapiennych i cementowych, betonie, nieuszkodzonych plastyczno-elastycznych powłokach, nośnych starych powłokach malarskich i systemach ociepleń.

Właściwości

 • Wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska, o słabym zapachu
 • Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne
 • Łatwa w obróbce
 • Mineralny wygląd powierzchni
 • Bezrozpuszczanikowa
 • Nie powodująca naprężeń
 • Elastyczna w niskich temperaturach
 • Wysoce przyczepna
 • Kryjąca rysy
 • Odporna na zasady, nie zmydla się
 • Niepodatna na porastanie algami i grzybami

Spoiwo

Kombinacja żywic silikonowych i dyspersji tworzyw sztucznych według DIN 55945.

Wielkość opakowań

 • Standard:
  12,5 l
 • ColorExpress:
  12,5 l

Barwa

Biała

PermaSilan można barwić samodzielnie przez dodanie barwników AmphiSilan Volltonfarben. Całość samodzielnie zabarwionego materiału należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.
Przy zakupie min. 300 litrów w jednym odcieniu na specjalne zamówienie możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie.
PermaSilan można barwić w systemie barwienia maszynowego ColorExpress według różnych kolekcji kolorystycznych. Czyste, intensywne kolory np. żółty, pomarańczowy, czerwony itd.nie zawsze są w pełni kryjące. Dlatego przy wyborze takich kolorów zaleca się kolorystyczne przygotowanie podłoża poprzez przemalowanie go zbliżonym kryjącym, pastelowym kolorem na bazie białej. Może okazać się także potrzebne naniesienie dodatkowej warstwy kryjącej.

Trwałość barwy BFS-Merkblatt Nr. 26: 
Klasa: B
Grupa: 1

Stopień połysku

Matowy, G3

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed zamarzaniem.

Dane Techniczne

Właściwości według PN EN 1062

Największy rozmiar ziarna

< 100 µm, S1

Gęstość

ok. 1,4 g/cm3.

Grubość warstwy suchej

100–200 µm, E3

Kategoria przepuszczalności wody

(wartość-w): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (niska), W3

Kategorie pokrywania rys

Pokrywanie rys
Układ warstw:

2 x 200 ml PermaSilan, Klasa: A2 (> 250 µm)
3 x 200 ml PermaSilan, Klasa: A3 (> 500 µm)
1 x 700 ml FibroSil i 2 x 200 ml PermaSilan, Klasa: A3 (> 500 µm)

Przenikanie pary wodnej (wartość – sd)

≥ 0,14 – < 1,4 m (średnie), V2

Barwienie może nieznacznie wpływać na właściwości techniczne farby.

Sposób użycia:

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

 

 

Przygotowanie podłoża

BSO: Nowe i bezusterkowe systemy ociepleń z wyprawami z tynków, akrylowych, silikonowych, lub cementowo-wapiennych (PII)/ wytrzymałość na ściskanie wg. PN EN 998-1 min. 1,5 N/mm²:
Stare tynki oczyścić odpowiednią metodą na mokro. W przypadku zmywania tynków ciepłą wodą pod ciśnieniem, temperatura wody nie może przekraczać 60°C a ciśnienie maks. to 60 bar. Po oczyszczeniu pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nanosić farbę PermaSilan na odpowiednio przygotowane podłoże zgodnie ze wskazówkami opisanymi poniżej.

Tynki grupy PII, PIII/ wytrzymałość na ściskanie wg. PN EN 998-1 min. 1,5 N/mm²:
Nowe tynki pozostawić do wyschnięcia, w temperaturze 20°C i wilgotności 65 % najwcześniej po 2 tygodniach powierzchnia nadaje się do malowania. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych np. wiatru lub deszczu, należy wydłużyć czas schnięcia.  W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wykwitów wapiennych zalecane jest w wypadku barwnych wymalowań wykonanie warstwy podkładowej środkiem gruntującym CapaGrund Universal. Malowanie możliwe jest w tym wypadku najwcześniej po 7 dniach.
Stare tynki: miejsca powtórnego tynkowania powinny być zwiazane i suche. Podłoża pylące lub osypujące się, względnie bardzo zniszczone zagruntować środkiem Dupa-grund a w wypadku systemów ociepleń na styropianie środkiem AmphiSilan-Putzfestiger.

Nowe tynki silikatowe:
Malować silikatowymi produktami z grupy Sylitol.

Stare powierzchnie farb i tynków silikatowych:
Mocne powłoki oczyścic mechanicznie lub wodą pod ciśnieniem. Nietrwałe, odspojone, zwietrzałe powłoki usunąć stosując odpowiednią metodę (zeskrobać, zeszlifować). Zagruntować środkiem AmphiSilan-Putzfestiger.

Beton komórkowy z nośną starą powłoką:
Powierzchnie nieuszkodzone odpowiednio oczyścić. Gruntować środkiem CapaGrund Universal. W przypadku powierzchni uszkodzonych stosować materiały z systemu Disbon.

Beton:
Mechanicznie, lub strumieniem wody pod ciśnieniem usunąć zabrudzenia, oraz pozostałości środków zmniejszających przyczepność, a także substancje pylące i piaszczące. Powierzchnie gładkie, słabo chłonne gruntować środkiem CapaGrund Universal. Powierzchnie chłonne i/lub piaszczące, pylące gruntować środkiem Dupa-grund.

Nośne powłoki z farb dyspersyjnych i lakierów:
Powierzchnie błyszczące zmatowić. Stare zabrudzone i kredujące powłoki oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. Pozostawić do wyschnięcia. Zagruntować środkiem CapaGrund Universal. W wypadku zastosowania innej metody czyszczenia powierzchni (zmywanie, zeszczotkowanie) gruntować środkiem Dupa-grund a w wypadku systemów ociepleń na styropianie środkiem AmphiSilan Putzfestiger.

Nośne stare elastoplastyczne powłoki z farb dyspersyjnych np.: stare powłoki Cap-elast:
Zanieczyszczone, kredujące powłoki usunąc odpowiednio wodą pod cisnieniem. Następnie podłoże pozostawić do wyschnięcia. Zagruntować środkiem CapaGrund Universal.

Nośne tynki akrylowe i silikonowe:
Stare tynki oczyścić odpowiednią metodą. W wypadku czyszczenia na mokro, przed dalszą obróbką pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Nienośne powłoki mineralne:
Całkowicie usunąć przez zeszlifowanie, zeszczotkowanie, zeskrobanie, czyszczenie strumieniem wody pod ciśnieniem lub zastosować inną metodę. W przypadku oczyszczania na mokro powierzchnię należy pozostawić do wyschnięcia przed dalszą obróbką. Zagruntować środkiem Dupa-grund.

Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych lub tynków z żywic syntetycznych:
Całkowicie usunąć stosując odpowiednią metodę, np. w sposób mechaniczny lub przez wyługowanie, a następnie oczyszczenie strumieniem gorącej wody pod ciśnieniem. Powierzchnie słabo chłonne bądź gładkie zagruntować środkiem CapaGrund Universal. Powierzchnie mocno chłonne i osypujące się zagruntować środkiem Dupa-grund.

Powierzchnie zanieczyszczone spalinami przemysłowymi i sadzą:
Oczyścić odpowiednią metodą np. strumieniem wody pod ciśnieniem. Powierzchnie gładkie, słabo chłonące gruntować środkiem CapaGrund Universal. Powierzchnie mocno chłonące i osypujące się zagruntować środkiem Dupa-grund a w wypadku systemów ociepleń na styropianie środkiem AmphiSilan-Putzfestiger.

Powierzchnie zaatakowane przez glony, pleśnie i mchy:
Usunąć nalot odpowiednią metodą np. strumieniem wody pod ciśnieniem. Powierzchnie zmyć grzybobójczym środkiem Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Powierzchnie gładkie, słabo chłonne gruntować środkiem CapaGrund Universal. Powierzchnie mocno chłonne i osypujące się zagruntować środkiem Dupa-grund a w wypadku systemów ociepleń na styropianie środkiem AmphiSilan-Putzfestiger.

Zarysowane powierzchnie tynku i betonu:
Stosować produkty z systemu Cap-elast (karta informacyjna nr 160).

Powierzchnie z wykwitami solnymi:
Występującą na powierzchni sól zeszczotkować na sucho i usunąć. Zagruntować środkiem Dupa-grund. W przypadku powlekania powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałego przylegania warstwy i likwidacji wykwitów solnych.

Ubytki:
Małe ubytki naprawić szpachlówką Caparol-Fassaden-Feinspachtel. Większe ubytki do 20 mm zaleca się reperować masą szpachlową Histolith-Reno­vierspachtel. Miejsca szpachlowane zagruntować.

 

 

Sposób nakładania

Pędzlem lub wałkiem. Narzędzia umyć wodą po użyciu.

 

 

Układ warstw

Warstwa gruntująca
Dupa-grund lub CapaGrund Universal, w zależności od właściwości podłoża.

Warstwa pośrednia
W przypadku rys włoskowatych w tynkach: PermaSilan, nierozcieńczony.
Zarysowania w całej grubości tynku: warstwa gruntująca i pośrednia – FibroSil (uwzględnić infoormacje zawarte w karcie technicznej nr 166). 2. warstwa pośrednia – PermaSilan.

Warstwa wierzchnia
PermaSilan, nierozcieńczony.
Aby osiągnąć efekt pokrycia rys należy wykonać farbą PermaSilan warstwę pośrednią i wierzchnią.

 

 

Zużycie

Co najmniej 200 ml/m2 w jednym cyklu roboczym na gładkim podłożu.
Na szorstkich powierzchniach odpowiednio więcej. Dokładne zużycie należy ustalić na podstawie malowania próbnego.

 

 

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania i wysychania:
+5 °C podłoża i otoczenia

 

 

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 12 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

 

 

Wskazówka

Nie nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze, podczas deszczu, mgły lub podwyższonej wilgotności powietrza. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą „mokre na mokre”.

Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. Nie stosować na tynkach lekkich oraz tynkach z dużą zawartością wapna. Połączenia ze stolarką okienno – drzwiową, parapetami wypełniać długotrwale elastyczną masą uszczelniającą. Rysy konstrukcyjne budynków podlegają ekstremalnym przemieszczeniom, dlatego przekrycie/naprawienie ich materiałami powłokowymi nie jest możliwe.

Na zwartych, chłodnych podłożach lub wskutek wydłużonego wysychania spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, mgła) na powierzchni farby mogą pojawić się żółtawo-przeźroczyste lekko błyszczące i klejące się wycieki. Te substancje pomocnicze są wodorozpuszczalne i ulegają spłukaniu po wystąpieniu kilkukrotnych obfitych opadach deszczu. Jakość wyschniętej powłoki nie ulega w tym wypadku pogorszeniu. W razie chęci / potrzeby przemalowania powierzchni na której wystąpiły wycieki substancji pomocniczych należy je najpierw usunąć – zmoczyć i po krótkim czasie zmyć całkowicie. Wykonać dodatkowe gruntowanie środkiem CapaGrund Universal. Przy nakładaniu farby w sprzyjających warunkach atmosferycznych zjawisko to nie występuje.

Odznaczanie się miejsc poprawek zależy od wielu czynników i jest nie do uniknięcia.

Wskazówki:

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Szkodliwe dla organizmów wodnych, może powodować długotrwałe zmiany w środowisku wodnym.

Chronić przed dziećmi. Osłaniać oczy i skórę. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast obficie płukać je wodą. Po połknięciu niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza okazując opakowanie lub etykietę produktu, ponieważ preparat może powodować zaburzenie flory jelitowej. Unikać zrzutów do środowiska. W trakcie szlifowania stosować filtr P2. Zapewnić odpowiednie wietrzenie pomieszczenia w trakcie nakładania i wysychania farby. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas pracy. Osłaniać powierzchnie nie przeznaczone do malowania. Natychmiast zmywać odpryski farby z lakieru, szkła, ceramiki, metalu, kamienia. Narzędzia czyścić wodą z mydłem natychmiast po użyciu.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

dla tego typu produktu (kat. A/c): 40 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 5 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-SF01F

Deklarowany skład produktu

Żywice poliakrylanu, żywice silikonowe, ditlenek tytanu (biel tytanowa), siarczan baru, krzemiany, węglan wapnia, woda, dodatki uszlachetniające, konserwanty.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl