Przeglądasz opis produktu: Grunt transparentny wodorozcieńczalny Amphisilan Tiefgrund LF

Grunt transparentny wodorozcieńczalny Amphisilan Tiefgrund LF

LACU000062_EXL_AmphiSilan-Tiefgrund_LF_10_L_XRPUSpecjalny środek gruntujący o działaniu hydrofobizującym, do stosowania na zewnątrz.

Zastosowanie

Przeznaczony do wykonywania wzmacniających i egalizujących warstw gruntujących na porowatych, chłonnych, lekko piaszczących tynkach oraz murach z cegły wapienno-piaskowej jak również idealny do zastosowania w systemie z farbą ThermoSan.

Właściwości

O nikłym zapachu, bezrozpuszczalnikowy, przyjazny dla środowiska, hydrofobizujący, gotowy do użycia, łatwy w obróbce.

Spoiwo

Kombinacja polisiloksanu i specjalnej dyspersji tworzyw sztucznych.

Wielkość opakowań

10 l

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Gęstość

1,0 g/cm³

Sposób użycia:

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Informacje na temat przydatności poszczególnych podłoży oraz ich przygotowanie, zawarte są w karcie technicznej nr. 650 „Podłoża i ich przygotowanie”.

Sposób nakładania

AmphiSilan Tiefgrund nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem.


Nartysk airless:

Dysza: 0,029″
Ciśnienie: 50 bar
Kąt natrysku: 60°

Układ warstw

Na normalnie chłonnych podłożach nakładać jedną warstwę w postaci nierozcieńczonej. Na podłożach silnie chłonnych nakładać jednokrotnie w postaci nierozcieńczonej, obficie wcierając w podłoże.
Warstwa gruntująca nie może tworzyć zamkniętej, błyszczącej / szklistej powłoki.
Poprzez domieszanie 10% AmphiSilan Tiefgrund LF do farby ThermoSan, można w wielu przypadkach uniknąć w tym systemie dodatkowego gruntowania (patrz karta techniczna 156).

Zużycie

Około 150-250 ml/m2 w zależności od chłonności podłoża.
Dokładne zużycie należy ustalić poprzez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperature stosowania:
+5°C dla (otoczenia i podłoża i materiału).

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia oczyścić wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

AmphiSilan Tiefgrund LF nie należy stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. Aby zachować specjalne właściwości, nie dodawać żadnych innych środków jak również nie rozcieńczać.

Wskazówki:

Uwaga (stan na dzień wydania)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów.
Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/h) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie <1 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-GF01

Bliższe informacje

Patrz Karta Charakterystyki.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

TIS

 

MSDS

 

Informacje