Przeglądasz opis produktu: AmphiSilan Vollton- und Abtönfarbe

AmphiSilan Vollton- und Abtönfarbe

020102_SAP-735855_750_ML_AmphiSilan-Voll-_und_AbtoenfarbeBarwniki na bazie żywicy silikonowej do barwienia farb fasadowych.

Zastosowanie

Barwniki na bazie żywicy silikonowej do barwienia farb fasadowych AmphiSilan, AmphiSilan-Compact, AmphiSilan-Grundierfarbe, ThermoSan oraz do wymalowań w intensywnych, pełnych kolorach.

Właściwości

Wodorozcieńczalne, przyjazne dla środowiska i światłotrwałe.

Spoiwo

Kombinacja emulsji żywic silikonowych i dyspersji akrylowych.

Wielkość opakowań

750 ml, 5 l

Barwa

Żółta, zielona, błękit kobaltowy, ochra, brązowa oksydowana, pomarańczowa oksydowana, czerwona oksydowana, czarna, ultramaryna, umra

W przypadku samodzielnego barwienia aby uniknąć różnic kolorystycznych, potrzebną ilość wymieszać w całości.

Trwałość barwy BFS-Merkblatt nr. 26:
Klasa: B
Grupa: 1

Stopień połysku

Matowy G3

Składowanie

Składować w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°.

Gęstość

ok. 1,5 g/m³

Produkty uzupełniające

  • AmphiSilan-Tiefgrund TB
  • AmphiSilan-Putzfestiger
  • AmphiSilan-Grundierfarbe

Sposób użycia:

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

BSO:
Nowe i bezusterkowe systemy ociepleń z wyprawami z tynków, cementowo-wapiennych (PII), akrylowych, silikonowych:
Stare tynki oczyścić odpowiednią metodą. W przypadku zmywania tynków ciepłą wodą pod ciśnieniem, temperatura wody nie może przekraczać 60°C a ciśnienie maks. to 60 bar. Po oczyszczeniu pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nanosić farbę AmphiSilan na odpowiednio przygotowane podłoże zgodnie ze wskazówkami opisanymi poniżej.

Tynki PIc, PII, PIII /wytrzymałość na ściskanie wg. PN EN 998-1 min. 1N/mm :
Nowe tynki: z reguły są suche po ok. 2 tygodniach wysychania w temp. +20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65%. Przy niesprzyjających warunkach wysychania jak np. wiatr, deszcz, mgła czas ten ulega znacznemu wydłużeniu. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wykwitów wapiennych zalecane jest w wypadku barwnych wymalowań wykonanie warstwy podkładowej środkiem gruntującym CapaGrund Universal.
Stare tynki: Tynki porowate, chłonne, lekko piaszczące gruntować środkiem AmphiSilan Tiefgrund LF. Silnie piaszczące, pylące tynki gruntować środkiem AmphiSilan-Putzfestiger.

Nowe tynki sylikatowe:
Powlekać produktami z grupy Sylitol.

Stare powłoki krzemianowe i tynki krzemianowe:
Z reguły są suche po ok. 2 tygodniach wysychania w temp. +20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65%. Miejsca naprawioane muszą być związane i suche. Mocne powłoki oczyścić mechanicznie lub zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem. Słabe i zwietrzałe powłoki usunąć przez zeskrobanie, zdrapanie lub zeszlifowanie. Zagruntować środkiem AmphiSilan-Putzfestiger.

Nośne powłoki z żywic akrylowych i nieuszkodzone systemy ociepleń ścian zewnętrznych:
Stare tynki oczyścić stosując odpowiednią metodę. W przypadku czyszczenia na mokro podłoże dobrze osuszyć przed dalszą obróbką. Wykonać podkład z materiału AmphiSilan-Grundierfarbe lub ewentualnie AmphiSilan-Putzfestiger.
Nowe tynki na bazie żywic syntetycznych malować bez obróbki wstępnej. Tynki mineralne gruntować środkiem AmphiSilan-Grundierfarbe.

Nośne powłoki z farb dyspersyjnych:
Powierzchnie błyszczące zmatowić. Stare zabrudzone i kredujące powłoki oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. Gruntować środkiem AmphiSilan‑Grundierfarbe.

Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych lub tynków z żywic syntetycznych:
Całkowicie usunąć stosując odpowiednią metodę, np. w sposób mechaniczny lub przez wyługowanie, a następnie oczyszczenie strumieniem gorącej wody pod ciśnieniem. Gruntować środkiem AmphiSilan-­Grundierfarbe. Powierzchnie pylące, osypujące się i mocno chłonne zagruntować środkiem AmphiSilan-Putzfestiger. Warstwę pośrednią wykonać farbą AmphiSilan‑Compact.

Mur licowy z cegły ceramicznej:
Do malowania nadają się tylko mrozoodporne cegły licowe lub klinkierowe bez zanieczyszczeń. Mur nie może mieć spękanych spoin i wykazywać wykwitów solnych. Gruntować środkiem AmphiSilan-Putzfestiger. Jeśli po wykonaniu podkładu farbą AmphiSilan lub AmphiSilan-Compact pojawiają się brązowe przebarwienia, warstwę wierzchnią wykonać rozpuszczalnikową farbą Duparol.

Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej:
Do malowania nadają się tylko cegły mrozoodporne bez zanieczyszczeń i inklinacji jak piasek i glina, mogących powodować przebarwienia. Spoiny nie mogą być spękane. Powierzchnie brudzące przy pocieraniu należy oczyścić. Wykwity solne należy usunąć szczotką na sucho. Zagruntować środkiem AmphiSilan-Tiefgrund LF. Warstwę podkładową wykonać farbą AmphiSilan-Compact.

Powierzchnie pokryte pleśnią, glonami lub mchem.
Stosować specjalną farbę ThermoSan. Karta informacyjna nr 156.

Powierzchnie z wykwitami solnymi:
Występującą na powierzchni sól usunąć przez zeszczotkowanie na sucho. Zagruntować środkiem AmphiSilan-Putzfestiger. W przypadku powlekania powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałego przylegania warstwy i likwidacji wykwitów solnych.

Ubytki:
Małe ubytki naprawić szpachlówką Caparol-Fassaden‑Feinspachtel. Większe ubytki do 20 mm zaleca się reperować mineralną szpachlówką Histolith-Renovierspachtel. Miejsca szpachlowane należy zagruntować.

Sposób nakładania

Pędzlem i wałkiem.

Rozcieńczenie

Wodą.

Układ warstw

Warstwa gruntująca: 
Maksymalnie 10%

Warstwa wierzchnia:
Rozcieńczyć maksymalnie 5% wody

Zużycie

Ok. 150–200 ml/m² na jedną warstwę na gładkim podłożu. Dokładne zużycie należy ustalić na podstawie próby na danym podłożu .

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania i wysychania:
+5°C dla otoczenia i podłoża.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha po 2-3 godz., po 12 godz. nadaje się do powtórnego malowania. Powłoka jest całkowicie sucha po 2-3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą.

Wskazówka

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą „mokre na mokre”.Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody.

W wypadku ciemnych kolorów duże obciążenie mechaniczne powierzchni (zadrapania) może powodować pojawienie się widocznych jasnych smug. Jest to typowa cecha wszystkich matowych farb.

Tolerancja z innymi materiałami:
Materiałów AmphiSilan nie można mieszać z innymi materiałami malarskimi, a w szczególności z farbami pigmentowymi na bazie dyspersji lub krzemianów oraz z niesystemowymi koncentratami barwiącymi.

Wskazówki:

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. Szkodliwe dla organizmów wodnych, może powodować długotrwałe szkodliwe zmiany w środowisku wodnym. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast obficie przemyć wodą.
Zapobiegać przedostaniu się farby do gruntu, kanalizacji lub zbiorników wodnych. Chronić oczy przed opryskaniem.
W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem, ponieważ może zostać uszkodzona flora jelitowa. W trakcie pracy natryskiem nie wdychać oparów.

 

 

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe. Utylizcja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

 

 

Dopuszczalna zawartośc LZO

W tego typu produkcie (kat. A/c): 40 g/l LZO(2010). Produkt zawiera maks. 15 g/l LZO.

 

 

Kod produktu farby i lakiery

M-SF01 F

 

 

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

 

 

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

 

 

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

TIS

 

 

Informacje