Przeglądasz opis produktu: ThermoSan NQG

ThermoSan NQG

026216_ThermoSan_Nano-Quarz_Gitter_12,5_LNowoczesna, niepodatna na zabrudzenia, silikonowa farba fasadowa (NQG) Nano-Quarz-Gitter z nano-cząsteczkami kwarcu. Optymalna ochrona elewacji przed zawilgoceniem i rozwojem mikroorganizmów – rozwój technologii Caparol-Clean-Concept.

Zastosowanie

Nowoczesna farba ze specjalną formułą: nano- cząsteczkami kwarcu, które wzmacniają specjalną kombinację spoiwa farby opartą na żywicach silikonowych. Nano- cząsteczki kwarcu tworzą gęstą, mineralnie twardą trójwymiarową sieć, która czyni farbę niepodatną na zabrudzenia.

Charakteryzuje się optymalnie dobranymi do wymagań stawianych systemom ociepleniowym właściwościami, takimi jak: wysoka odporność na opady atmosferyczne i wysoka przepuszczalność pary wodnej. Farba ThermoSan zalecana jest do stosowania w systemach ociepleń BSO na tynkach: cementowo-wapiennych, akrylowych, silikonowych.

Właściwości

  • Posiada właściwości zapobiegające rozwojowi grzybów, alg, mchów i porostów
  • Odporna na zasady, nie zmydla się
  • Wysoce przepuszczalna dla CO2
  • Nie tworzy błony, mikroporowata
  • Wypełnia drobne rysy na powierzchni tynku
  • Zawiera specjalne, działające fotokatalitycznie pigmenty (Caparol Clean Concept – CCC)
  • Posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym: nr 4190/10.

Spoiwo

Kombinacja emulsji żywic silikonowych oraz nowego rodzaju spoiwa na bazie nieorganiczno/organicznej.

Wielkość opakowań

  • Standardowe:
    12,5 l

Barwa

Biała

ThermoSan można barwić samodzielnie przy użyciu barwników AmphiSilan-Volltonfarbe. Całość samodzielnie zabarwionego materiału należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.

Przy zakupie min. 300 litrów w jednym odcieniu, na specjalne zamówienie, możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie. ThermoSan można barwić w maszynowym systemie ColorExpress. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru.
Na dużych i/lub stykających się powierzchniach należy używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.
Nieznaczne różnice koloru w przypadku róznych partii produkcyjnych nie należy traktować jak wadę wyrobu.

Czyste, intensywne kolory nie zawsze są w pełni kryjące. Dlatego przy wyborze takich kolorów zaleca się kolorystyczne przygotowanie podłoża poprzez przemalowanie go zbliżonym kryjącym, pastelowym kolorem na bazie białej. Potrzebne może okazać się także naniesienie dodatkowej warstwy kryjącej.

Trwałość barwy wg BFS-Merkblatt 26:
Klasa: A
Grupa 1

Stopień połysku

Matowy

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Dane Techniczne

Własności wg normy PN EN 1062:

Największy rozmiar ziarna

< 100 µm, S1

Gęstość

ok. 1,5 g/cm3

Grubość warstwy suchej

100–200 µm, E3

Kategoria przepuszczalności wody

(wartość-w): < 0,1 [kg/(m2 · h0,5)]  (niska), W3 (0,09)

Przenikanie pary wodnej (wartość – sd)

(wartość – sd): < 0,14 m (duża), V1 (0,06)

Produkt nr.

M-SF01F

Sposób użycia:

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Nalot z alg lub grzybów zmyć wodą pod ciśnieniem. Pozostawić do wyschnięcia. Zmytą i wyschniętą powierzchnię nasączyć glonobójczym środkiem Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Nowe i bezusterkowe systemy ociepleń z wyprawami z tynków, akrylowych, silikonowych, wapiennych (PIc) cementowo-wapiennych (PII)/Wytrzymałość na ściskanie wg PN EN 998-1 min. 1N/mm2 :
Stare tynki oczyścić na mokro odpowiednią metodą. W przypadku zmywania tynków ciepłą wodą pod ciśnieniem, temperatura wody nie może przekraczać 60°C a ciśnienie maks. to 60 bar. Po oczyszczeniu pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nanosić farbę ThermoSan na odpowiednio przygotowane podłoże zgodnie ze wskazówkami opisanymi poniżej.

Tynki PIc, PII, PIII/Wytrzymałość na ściskanie wg PN EN 998-1 min. 1N/mm2 :
Nowe tynki z reguły są suche po ok. 2 tygodniach wysychania w temp. +20˚C i przy względnej wilgotności powietrza 65%. Odpowiednio wysezonowane (dobrze wyschnięte i związane) tynki można malować farbą Thermosan z dodatkiem 10% środka AmphiSilan-Tiefgrund LF. Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych jak np. wiatr, deszcz, mgła czas sezonowania tynku ulega znacznemu wydłużeniu. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wykwitów wapiennych w wypadku barwnych wymalowań zalecane jest wykonanie warstwy podkładowej środkiem gruntującym CapaGrund Universal.
Stare tynki: miejsca naprawiane musza być związane i suche. Normalnie chłonne tynki malować bezpośrednio farbą ThermoSan z dodatkiem 10% środka AmphiSilan-Tiefgrund LF.  Porowate i/lub silnie chłonne, lekko piaszczące  tynki zagruntować środkami Amphisilan – Tiefgrund LF. Tynki mocno piaszczące, pylące, zagruntować środkiem AmphiSilan – Putzfestiger.

Nowe tynki krzemianowe:
Malować farbą Sylitol NQG.

Stare powłoki i tynki krzemianowe:
Mocne powłoki oczyścić mechanicznie lub zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem. Słabe i zwietrzałe powłoki usunąć przez zeskrobanie, zdrapanie lub zeszlifowanie. Zagruntować środkiem AmphiSilan-Putzfestiger.

Płyty włókno-cementowe (zawierające azbest i bez azbestu):
Gruntownie według karty techniczno informacyjnej nr. 650.  Płyty niezabudowane zagruntować wraz z tylną stroną i krawędziami! Przy powlekaniu płyt azbestowo-cementowych postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nowe, silnie zasadowe płyty włókno-cementowe gruntować środkiem Disbon 481 EP- Uniprimer w celu uniknięcia wykwitów wapiennych. Dla warstwy pośredniej rozcieńczyć ThermoSan 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF.

Płyty wiórowo cementowe:
Z powodu wysokiej alkaliczności, aby zapobiec wykwitom wapiennym należy zagruntować środkiem Disbon 481 EP-Uniprimer i dla warstwy pośredniej rozcieńczyć ThermoSan 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF.

Nośne powłoki z żywic syntetycznych i sylikonowych:
Stare tynki oczyścić stosując odpowiednią metodę. W przypadku czyszczenia na mokro podłoże dobrze osuszyć przed dalszą obróbką.

Nośne powłoki z farb dyspersyjnych:
Zabrudzone i kredujące powłoki oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. Gruntować środkiem ThermoSan dodając 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF.  Stosując inne metody czyszczenia (zmywanie, zeszczotkowanie, spryskiwanie) zastosować gruntowanie środkiem  Amphisilan-Putzfestiger.

Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych lub tynków z żywic syntetycznych:
Całkowicie usunąć stosując odpowiednią metodę, np. w sposób mechaniczny lub przez wyługowanie, a następnie oczyszczenie strumieniem gorącej wody pod ciśnieniem.
Gruntować środkiem ThermoSan z dodatkiem 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF. Powierzchnie pylące, osypujące się i mocno chłonne zagruntować środkiem AmphiSilan-Putzfestiger.

Nienośne powłoki mineralne:
Całkowicie usunąć stosując odpowiednią metodę. W wypadku czyszczenia na mokro, przed dalszą obróbką pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Zagruntować środkiem AmphiSilan-Putzfestiger.

Mur licowy z cegły ceramicznej:
Do malowania nadają się tylko mrozoodporne cegły licowe lub klinkierowe bez zanieczyszczeń. Mur nie może mieć spękanych spoin i wykazywać wykwitów solnych. Gruntować środkiem AmphiSilan-Putzfestiger. Jeśli po wykonaniu podkładu pojawiają się brązowe przebarwienia, warstwę wierzchnią wykonać rozpuszczalnikową farbą Duparol.

Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej:
Do malowania nadają się tylko cegły mrozoodporne bez zanieczyszczeń i inklinacji jak piasek i glina, mogących powodować przebarwienia. Spoiny nie mogą być spękane. Powierzchnie brudzące przy pocieraniu należy oczyścić. Wykwity solne należy usunąć szczotką na sucho. Zagruntować środkiem AmphiSilan-Tiefgrund LF.

Powierzchnie z wykwitami solnymi:
Występującą na powierzchni sól usunąć przez zeszczotkowanie na sucho. Zagruntować środkiem Dupa-grund.  W przypadku powlekania powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałego przylegania warstwy i likwidacji wykwitów solnych.

Ubytki:
Małe ubytki naprawić szpachlówką Caparol- Fassaden‑ Feinspachtel. Większe ubytki do 20 mm zaleca się reperować mineralną szpachlówką Histolith-Renovierspachtel. Miejsca szpachlowane należy zagruntować. Uwzględnić informacje techniczne.

Sposób nakładania

Malować wyłącznie pędzlem lub wałkiem. Narzędzia umyć po użyciu wodą.

Układ warstw

Warstwa gruntująca lub pośrednia:
farba ThermoSan rozcieńczona maks. 10% wody. W przypadku rozcieńczenia farby Thermosan maks. 10% środka AmphiSilan Tiefgrund LF, często mozna zrezygnować z wykonywania dodatkowej powłoki gruntującej.

Warstwa wierzchnia:
farba ThermoSan rozcieńczona maks. 5% wody. Między nakładaniem kolejnych warstw farby należy zachować przynajmniej 12-godzinne przerwy technologiczne.

Zużycie

Około 150-200 ml/m2 na jedna warstwę na gładkim podłożu. Na szorstkich powierzchniach zużycie odpowiednio się zwiększa. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez malowanie próbne. W celu skutecznej ochrony powierzchni przed porażeniem grzybami pleśniowymi należy nanieść przynajmniej 2 warstwy farby, przy czym łączne zużycie nie może być mniejsze niż 400 ml/m2.

Warunki obróbki

+5° C dla otoczenia i podłoża.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha po 2-3 godz., po 12 godz. nadaje się do powtórnego malowania. Powłoka jest całkowicie sucha po 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

Wskazówka

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą „mokre na mokre”. Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. Malować jedynie bezusterkowe systemy ociepleń. W przypadku uszkodzonych powierzchni sugerujemy zastosowanie systemu Capatect-Renovierungssystem do systemów ociepleń. W BSO na bazie płyt styropianowych nie stosować środków do gruntowania zawierających rozpuszczalniki, stosować preparat AmphiSilan-Putzfestiger.

W wypadku barwnych wymalowań współczynnik jasności koloru (HBW) musi być > 20. ThermoSan chroni fasady przed rozwojem alg i grzybów. Jest to ochrona długotrwała, jednakże ograniczona czasowo, uzależniona od usytuowanie budynku i obciążenia wilgocią. Dlatego nieograniczona ochrona przed rozwojem alg i grzybów nie jest możliwa.
Przygotowanie podłoża w przypadku powierzchni pokrytych algami i grzybami, można zastosować po oczyszczeniu środek FungiGrund zamiast OptiGrund E.L.F. W przypadku ciemnych barw, obciążenie mechaniczne może powodować wystąpienie jasnych śladów (efekt pisania). Jest to specyficzna właściwość wszystkich matowych farb elewacyjnych.

Na zwartych, chłodnych podłożach lub wskutek wydłużonego wysychania spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, mgła) na powierzchni farby mogą pojawić się żółtawo-przeźroczyste lekko błyszczące i klejące się wycieki. Te substancje pomocnicze są wodorozpuszczalne i ulegają spłukaniu po wystąpieniu kilkukrotnych obfitych opadach deszczu.  Jakość wyschniętej powłoki nie ulega w tym wypadku pogorszeniu. W razie chęci / potrzeby przemalowania powierzchni na której wystąpiły wycieki substancji pomocniczych należy je najpierw usunąć – zmoczyć i po krótkim czasie zmyć całkowicie. Następnie zagruntować powierzchnie środkiem CapaGrund Universal. Przy nakładaniu farby w sprzyjających warunkach atmosferycznych zjawisko to nie występuje.

Miedziane odpływy (jonu Cu z deszczówki) reagują ze składnikami farby Thermosan i moga tworzyć brunatne przebarwienia. Z tego powodu należy chronić powierzchnie miedziane przed utlenianiem. Alternatywnie można zastosować farbę Muresko SilaCryl.

Odznaczanie się miejsc w których wykonywane są miejscowe poprawki, zależy od wielu czynników i jest z tego powodu nie do uniknięcia.
Na dużych i/lub stykających się powierzchniach należy używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych. 
Nieznaczne różnice koloru w przypadku róznych partii produkcyjnych nie należy traktować jak wadę wyrobu.

Wskazówki:

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Szkodliwe dla organizmów wodnych, może powodować długotrwałe szkody w zbiornikach wodnych. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem ponieważ może dojść do uszkodzenia flory jelitowej. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.
W czasie szlifowania stosować filtr pyłowy P2. Zapewnić odpowiednie wietrzenie w czasie pracy i wysychania. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas pracy z produktem. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych. Oczy i skórę chronić przed zachlapaniem.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/c) wynosi: 40 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 20 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-SF01 F

Deklarowany skład produktu

Hybrydowe spoiwo (organo-silikat / akrylat), żywica silikonowa, ditlenek tytanu, węglan wapnia, krzemiany, woda, dodatki pomocnicze, dodatki uszlachetniające, konserwanty.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:

Tel. (22) 544 20 40

Fax (22) 544 20 41

techniczny@caparol.pl

TIS

 

MSDS

 

Informacje