Przeglądasz opis produktu: Dupa-grund

Dupa-grund

LACU000104_EXL_Dupa-grund_10_L_XRPUMocno wnikający w podłoże środek gruntujący na bazie rozpuszczalników o działaniu wzmacniającym stare powłoki. Do stosowania na powierzchniach zewnętrznych.

Zastosowanie

Bezbarwny, środek gruntujący do powierzchni zewnętrznych. Stosowany jest do wstępnej obróbki bardzo zniszczonych podłoży mineralnych, jako podkład zabezpieczający pod powłoki malarskie i tynki, do wzmacniania piaszczących, porowatych powierzchni tynku i betonu oraz zawierających cement zapraw i szpachli Disbocret, do gruntowania powierzchni po mechanicznym usunięciu starych powłok malarskich.

Środek powierzchniowo wzmacnia mocno przylegające, kredujące, stare powłoki malarskie. Środek Dupa-grund odspaja stare, słabo przylegające powłoki, co umożliwia łatwe ich usunięcie. Nie nadaje się do gruntowania podłoży w systemach ociepleń zawierających styropian.

Właściwości

Wzmacnia stare powłoki, bardzo dobrze wzmacnia podłoże, dobrze wnika w podłoże, dyfuzyjny, odporny na alkalia, bezbarwny po wyschnięciu.

Spoiwo

Żywica sztuczna rozpuszczona w organicznych rozpuszczalnikach.

Wielkość opakowań

5 l, 10 l

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Gęstość

około 0,9 g/cm3

Sposób użycia:

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność. Proszę zapoznać się z kartą techniczną nr 650, w której opisane są rodzaje podłoża i ich przygotowanie.

Układ warstw

Na powierzchniach normalnie i słabo chłonnych nakładać w stanie nie rozcieńczonym, na mocno chłonnych powierzchniach nakładać dwukrotnie metodą „mokrym w mokre”. Po nałożeniu warstwa gruntująca nie powinna tworzyć zamkniętej, błyszczącej powłoki.

Zużycie

W zależności od zastosowania, właściwości podłoża a także stopnia rozcieńczenia ok.150-300 ml/m2. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce na powierzchni próbnej.

Warunki obróbki

Można stosować także w temperaturach ujemnych pod warunkiem, że podłoże jest suche i nieoblodzone.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 24 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Narzędzia

Dupa-grund nakładać narzędziami malarskimi odpornymi na działanie rozpuszczalników i dobrze wcierać w podłoże. Natryskiwanie wykonywać odpowiednimi urządzeniami typu airless. Nie używać aparatów pneumatycznych.

Natrysk airless:
kąt natrysku: 60°
dysza: 0,029″
ciśnienie: 50-60 bar

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia myć po użyciu rozpuszczalnikiem nitro lub środkiem do czyszczenia pędzli.

Wskazówka

Przed nakładaniem kolejnych powłok zagruntowane środkiem  Dupa-grund powierzchnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia (min 24 godz. w temp. 20°C; w niższych temperaturach odpowiednio dłużej nawet kilka dni), ponieważ „zamknięty” rozpuszczalnik dyfunduje do wewnątrz co skutkuje powstaniem charakterystycznego dla tego typu środków zapachu.

Tolerancja na inne materiały:
Nie wolno mieszać i łączyć z innymi materiałami.

Wskazówki:

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Produkt wysoce łatwopalny. Działa drażniąco na drogi oddechowe. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w pomieszczeniu dobrze wentylowanym.  Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Nie wdychać pary / rozpylonej cieczy. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Nosić okulary lub ochronę twarzy. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/h) wynosi: 750 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 750 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-GF05

Deklarowany skład produktu

Żywica polioctanu winylu, solwent nafta, etanol, octan etylu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

TIS

 

MSDS

 

Informacje