Przeglądasz opis produktu: AcrylFassadenfarbe

AcrylFassadenfarbe

LACU000060_EXL_AcrylFassadenfarbe_10_L_XRDo wykonywania powłok odpornych na działanie trudnych warunków atmosferycznych, na podłoża mineralne.

Zastosowanie

Fasadowa farba dyspersyjna, odporna na działanie warunków atmosferycznych. Do wykonywania białych i barwnych powierzchni. Może być stosowana również we wnętrzach.

Właściwości

  • Przyjazna dla środowiska
  • Wodorozcieńczalna
  • Łatwa w obróbce
  • Odporna na wpływy atmosferyczne
  • Kategoria przepuszczalności wody (wartość-w): >0,5 [kg/(m2·h0,5), W1
  • Przenikanie pary wodnej (wartość sd): <0,14  , V1
  • Dobrze kryjąca (klasa 3 przy wydajności 7 m2/l wg. PN EN 13300)

Spoiwo

Dyspersja żywic tworzyw sztucznych.

Wielkość opakowań

Baza 1:10 l
Baza 3: 9,4 l przed barwieniem

Barwa

Baza 1: biała.
Baza 3: transparentna, stosować tylko po zabarwieniu.
Caparol AcrylFassadenfarbe można barwić w systemie barwienia maszynowego ColorExpress.
Caparol AcrylFassadenfarbe można barwić ręcznie przez dodanie ogólno dostępnych na rynku barwników (np. CaparolColor). Przy samodzielnym barwieniu wymieszać całość potrzebnego materiału w celu uniknięcia różnic kolorystycznych.

Stopień połysku

matowy

Składowanie

Składować w chłodnym miejscu w temperaturach dodatnich. Chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych. W oryginalnie zamkniętym opakowaniu farbę można przechowywać przez okres co najmniej dwóch lat.

Dane Techniczne

Właściwości według PN EN 1062:

Gęstość

ok. 1,55 g/cm3

Wskazówka

Barwienie może nieznacznie zmieniać parametry techniczne farby.

Sposób użycia:

Odpowiednie podłoża

Podłoża mineralne: tynki cementowo-wapienne i cementowe, cegła wapienno-piaskowa, mur ceglany, beton.

Przygotowanie podłoża

Mchy, algi, luźne zwietrzale cząstki i brud zmyć wodą pod ciśnieniem lub na mechanicznie sucho. Podłoże po czyszczeniu musi być czyste, mocne, nośne i wolne od substancji zmniejszających przyczepność.

Tynki PII i PIII:
Nowe tynki pozostawić do wyschnięcia na 2-4 tygodnie. Tynk w miejscach naprawianych musi dobrze związać i wyschnąć. Porowate, chłonne, lekko piaszczące tynki gruntować środkiem OptiGrund E.L.F lub CapaSol LF. Silnie piaszczące, pylące tynki gruntować środkiem Dupa-grund.

Beton:
Zabrudzone lub pylące iścierające siępowierzchnie betonowe oczyścićmechanicznie lub strumieniem wody pod ciśnieniem. Na powierzchniach słabo chłonnych lub gładkich stosować środek gruntujący CapaGrund Universal. Porowate, chłonne, lekko piaszczące tynki gruntować środkiem OptiGrund E.L.F. Powierzchnie pylące gruntować środkiem Dupa-grund.

Mur licowy z cegły ceramicznej:
Do malowania nadaje się jedynie mrozoodporna cegła licowa lub klinkier bez innych domieszek. Spoiny nie mogą być spękane, mur musi być suchy, pozbawiony wykwitów solnych. Zagruntować środkiem CapaSol LF lub Dupa-grund.

Nośne, matowe powłoki z lakierów lub farb dyspersyjnych:
Błyszczące powierzchnie oraz powłoki z lakierów należy zmatowić. Zanieczyszczone lub kredujące stare powłoki zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem. Zagruntować farbą Caparol AcrylFassadenfarbe rozcieńczoną maks. 10% wody lub środkiem CapaGrund Universal. Przy innym sposobie oczyszczania (zmywanie, szczotkowanie, spryskiwanie) gruntować środkiem Dupa-grund.

Nienośne powłoki mineralne:
Całkowicie usunąć przez zeszlifowanie, zeszczotkowanie, zmycie strumieniem wody pod ciśnieniem lub stosując inne metody. Przy czyszczeniu na mokro powierzchnie dobrze osuszyć przed przystąpieniem do dalszych prac. Gruntować środkiem Dupa-grund.

Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych lub tynków z żywic syntetycznych:
Całkowicie usunąć stosując odpowiedniąmetodę, np. mechanicznie lub przez wyługowanie, a następnie zmycie strumieniem gorącej wody pod ciśnieniem.

Powierzchnie pokryte pleśnią, glonami lub mchem:
Pleśń, glony , mech usunąć mechanicznie lub wodą pod cisnieniem. Powierzchnię zmyć środkiem Capatox i po wyschnięciu pomalować farbą Duparol-W.

Powierzchnie z wykwitami solnymi:
Wykwity solne usuwać na sucho przez zeszczotkowanie. Gruntować środkiem Dupa-grund. Przy powlekaniu powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałej przyczepności powłoki i likwidacji wykwitów.

Ubytki:
Drobne ubytki uzupełniać szpachlówką Caparol Fassaden-Feinspachtel. Na duże ubytki do 20 mm stosować szpachlówkę Capalith Fassadenspachtel P. Miejsca szpachlowane zagruntować środkiem CapaSol LF.

Sposób nakładania

Pędzlem, wałkiem lub natryskiem.

Układ warstw

Warstwa gruntująca: CapaSol LF
Warstwa pośrednia: Caparol AcrylFassadenfarbe,rozcieńczona maks. 10% wody.
Warstwa wierzchnia: Caparol Acryl-Fassadfarbe, rozcieńczona maks. 5% wody.

Zużycie

Na gładkim podłożu ok. 150 ml/mna każdą warstwę. Na szorstkich powierzchniach odpowiednio więcej. Dokładne zużycie należy ustalić przez wykonanie próby na obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania i wysychania:
+5°C dla podłoża, otoczenia i materiału.

Czas schnięcia

W temperaturze +20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha po 4-6 godz. i nadaje się do powtórnego malowania. Całkowicie sucha i w pełni wytrzymała po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten odpowiednio wydłuża się.

Wskazówka

Aby uniknąć powstawania widocznych styków malować w jednym ciągu metodą „mokrym w mokre”. Nie stosować na powierzchniach poziomych, narażonych na długotrwałe działanie wody.

Wskazówki:

Uwaga (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą, natychmiast zmyć dużą ilością wody. Nie wprowadzać do kanalizacji oraz zbiorników wodnych.

Utylizacja

Całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

dla tego typu produktu (Kat. A/c): 40 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 15 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-DF02

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywic akrylowych, wypełniacze mineralne, woda, dodatki, środki konserwujące.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

TIS

 

Informacje