Przeglądasz opis produktu: Grunt transparentny wodorozcieńczalny Sylitol 111 Konzentrat

Grunt transparentny wodorozcieńczalny Sylitol 111 Konzentrat

LACU000126_EXL_Sylitol_111_Konzentrat_10_L_XRPURozcieńczalnik i środek do gruntowania na bazie krzemianowej do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie

Krzemianowy środek gruntujący do wzmacniania podłoży mineralnych, do wyrównywania chłonności na mocno i nierównomiernie chłonnych podłożach mineralnych, stosowany także jako ochrona przeciwodparzeniowa. Rozcieńczalnik do tynków i farb krzemianowych z grupy Sylitol oraz do farby Capatect SI 130 Fassadenfinish. Nie nadaje się do rozcieńczania farb czysto silikatowych (krzemianowych). Do farby Sylitol-NQG należy stosować rozcieńczalnik Sylitol-NQG Konzentrat.

Właściwości

  • wodorozcieńczalny
  • dobrze wnika w podłoże
  • koncentrat
  • bezrozpuszczalnikowy.

Spoiwo

Szkło wodne potasowe z organicznymi stabilizatorami według DIN 18 363 rozdz. 2.4.1.

Wielkość opakowań

2,5 l, 10 l

Barwa

Środek bezbarwny.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C. Składować tylko w pojemnikach z tworzywa sztucznego, maksymalnie przez 12 miesięcy.

Gęstość

ok. 1,1 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Sposób przygotowania podłoża jest zależny od jego rodzaju i właściwości. Jest on opisany w kartach technicznych kolejnych produktów powłokowych systemu Sylitol oraz karcie technicznej farby CT SI Fassadenfinish 130.

Proszę zapoznać się z instrukcjami technicznymi tych produktów.

Sposób nakładania

Zabezpieczenie otoczenia:
Starannie zabezpieczyć otoczenie malowanej powierzchni, zwłaszcza szkło, ceramikę, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamienie, naturalne, metal i drewno naturalne oraz lazurowane.

Miejsca spryskane natychmiast zmywać obficie wodą. Przy silnym wietrze na rusztowaniu zamocować osłony.

Rozcieńczenie

W przypadku stosowania produktu jako rozcieńczalnik do produktów z programu Sylitol oraz farby Capatect SI Fassadenfinish 130 proszę zapoznać się z instrukcjami technicznymi tych produktów.

Układ warstw

Ochrona przeciwodparzeniowa:
Przy zastosowaniu preparatu Sylitol-Konzentrat 111 jako ochrony przeciwodparzeniowej lub środka wzmacniająco-gruntującego na podłożach mineralnych należy  – w zależności od chłonności podłoża, połączyć ze sobą 2 części objętościowe koncentratu Sylitol-Konzentrat 111 i jedną część objętościową wody.  Tak przyrządzoną mieszaniną zagruntować odpowiednie powierzchnie. Nakładać pędzlem mocno wcierając w podłoże w razie konieczności metodą „mokrym w mokre”.

Zużycie

Ok. 100-350 ml/m2  (Rozcieńczony wodą w stos. 2:1).Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce na powierzchni próbnej.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+8°C (otoczenia, podłoża i materiału).

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Niezwłocznie po użyciu myć wodą, ewentualnie z dodatkiem detergentów.

Wskazówka

Nie używać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, w czasie deszczu, dużej wilgotności powietrza (mgła) lub przy silnym wietrze. W tym wypadku nałożyć siatkę na rusztowania. Uwaga przy przymrozkach.  Nie nadaje się do stosowania na podłoża lakierowane, podłoża z wykwitami solnymi, tworzywa sztuczne, gipsy i drewno. Nie nadaje się do poziomych powierzchni obciążonych wodą. Przy powierzchniach z niedużym spadkiem, zwrócić uwagę na zachowanie swobodnego odpływu wody.

Tolerancja na inne materiały:
Może być mieszany wyłącznie z farbami dyspersyjno-silikatowymi. Nie mieszać z innymi rodzajami materiałów.

Wskazówki:

Uwaga (stan na dzień wydania)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.

 

 

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie panującymi przepisami.

 

 

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie <1 g/l LZO.

 

 

Kod produktu farby i lakiery

M-SK01

 

 

Deklarowany skład produktu

Szkło wodne potasowe, dyspersja akrylowa, woda, dodatki.

 

 

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

 

 

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

 

 

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

TIS

 

 

MSDS

 

 

Informacje