Porady techniczne

Obróbki blacharskie

A-Wiatrownica

Ma ona za zadanie osłonić i uszczelnić boczną krawędź arkusza i osłonić deskę wiatrową. Mocuje się ją do bocznej powierzchni deski wiatrowej i punktowo do skrajnej górnej fali arkusza. Jej wymiar jest uzależniony od rozmiarów tej deski.

wiatrownica montaż


B-Pas nadrynnowy

Niezbędny element do sprowadzenia wody opadowej z dachu do rynny. Pas zabezpiecza podbitkę oraz ścianę budynku przed wdmuchiwaniem wody między połać dachu a rynnę przy silniejszym wietrze połączonym z opadami.Ma za zadanie zapobiegać podciekaniu wody deszczowej pod powierzchnię blachy poprzez odprowadzenie jej do rynny oraz osłonę widoku konstrukcji kratownicy.

nad


C-Pas podrynnowy

Ma on za zadanie osłaniać czoło krokwi i deskę maskującą. Mocuje się go na deskowaniu lub na krokwi – pod kontrłatami.Pas podrynnowy jest również jednych z bardziej widocznych elementów obróbki, co w istotnym stopniu wpływa na estetykę budynku. W związku z tym powinien on być starannie wykonany, szczególnie w połączeniu z podbitką okapu.

pas


D-Rynna koszowa

Odprowadza wodę ze stykających się ze sobą ukośnie połaci. Mocuje się ją bezpośrednio na deskowaniu lub w przypadku dachu niedeskowanego na specjalnie nabitych ukośnych deskach. Zakład pod blachę dachówkową powinien być nie mniejszy niż 15 cm.

rynna koszowa


E-Obróbka kalenicy – gąsior

Ma on standardowy wymiar 200 cm (krycie 190 cm). Mocuje się go do arkuszy blachy dachówkowej w co drugiej górze fali. Do zamknięcia końca gąsiora służy denko.

gąsior

Wentylacja pokrycia dachowego, polegająca na swobodnym przepływie powietrza pod spodem arkusza blachy, ma dwojakie zadanie. Po pierwsze powoduje odprowadzenie nadmiaru wilgoci, powstającej jako efekt skroplenia się pary wodnej zawartej w powietrzu, a po drugie w czasie upałów zmniejsza efekt nagrzewania się dachu i pomieszczeń poddasza. Jednak przy niezbyt stromych dachach (przy nachyleniu do ok. 30°) może wystąpić zjawisko przedostawania się otworami wentylacyjnymi wody, kurzu i śniegu spowodowane siłą wiatru, a ponadto pod blachę mogą dostawać się drobne ptaki i owady. Aby temu zapobiec zaleca się stosowanie kompletów uszczelek wzdłuż kalenicy i okapu oraz uszczelek uniwersalnych wzdłuż wiatrownic i kalenic skośnych na dachach kopertowych. Uszczelki wykonywane są z materiału nienasiąkliwego (zapienione tworzywo o zamkniętych porach) i odpornego na czynniki atmosferyczne.


Mocowanie blach

Konstrukcja rusztu pod blachodachówkę składa się z listew dystansowych – kontrłat i listew nośnych – łat. Kontrłaty mają za zadanie zapewnić odpowiednią wentylację oraz umożliwić spływ ewentualnych skroplin powstałych na spodzie blachy na skutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu – mają one szerokość od 30 do 50 mm i grubość 19, 22 lub 25 mm. Są one umieszczane w odstępach – co około 60 cm na dachu deskowanym lub bezpośrednio na krokwiach na dachu bez deskowania (na folii paroprzepuszczalnej). Łaty są elementem nośnym dla dachówki i powinny mieć wymiary: szerokość 50 mm, a grubość 35 do 40 mm na dachu odeskowanym i 50 mm na dachu nieodeskowanym. Odstępy pomiędzy łatami wynikają z modułu dachówki (350,400,460mm). Są one przesunięte i uniesione na podkładce dystansowej zgodnie z rysunkiem. W przypadku łączenia arkuszy blach należy uwzględnić przesunięcie łat tak, jak przy łacie startowej (29×41).

mocowanie blach

mocowanie blach

Kolejność układania arkuszy ze względu na usytuowanie rowka kapilarnego po lewej stronie odbywa się od prawego dolnego rogu pasami do kalenicy, a następnie dalej w lewo. Mocowanie za pomocą wkrętów samonawiercających z podkładką ze specjalnej gumy EPDM, odbywa się w najniższym punkcie fali (tam, gdzie blacha dotyka bezpośrednio łaty nośnej). Wkręcania należy dokonywać używając wiertarki ze sprzęgłem lub wkrętarki, przy pomocy specjalnego klucza (najlepiej magnetycznego). W prawidłowo wkręconej śrubie następuje dociśnięcie podkładki gumowej tak, że wystaje ona nieznacznie spod główki. Średnie zużycie wkrętów wynosi 7 do 9 szt./m2 w zależności od kształtu dachu. Arkusz musi być przykręcony do rusztu na prawej i dolnej krawędzi – w każdym dnie fali, na kalenicy – w co drugim, a na pozostałej powierzchni – w szachownicę. Chodzenie po blasze należy ograniczyć do niezbędnego minimum, stawiając stopy w miękkim i czystym obuwiu tylko na dnie fali (niezastosowanie się do tych zaleceń grozi uszkodzeniem powierzchni ochronnej lakieru i odkształceniem blachy). Sposób mocowania blachy do podłoża oraz rozmieszczenie wkrętów:

mocowanie blach mocowanie blach


Cięcie blach

Do cięcia blachy zaleca się stosować nożyce elektryczne typu NIBLER lub narzędzia ręczne – nożyce, piły do metalu.

UWAGA:

  • należy bardzo starannie usunąć wszystkie metalowe odpady i opiłki mogące spowodować odbarwienie lub uszkodzenie mechaniczne powierzchni,
  • zabrania się używania do cięcia narzędzi powodujących efekt termiczny takich jak; szlifierki kątowe i inne urządzenia działające na tej samej zasadzie.

Uwagi dodatkowe:

Nie zaleca się stosowania arkuszy dłuższych niż 5 mb. Blachy takie sprawiają dużo trudności w transporcie, rozładunku, wciąganiu na dach i montażu ze względu na fakt, że przy tej długości arkusze stają się wiotkie, podatne na odkształcenia i zarysowania. Dodatkowo podczas eksploatacji występują niekorzystne zjawiska związane z rozszerzalnością cieplną metali – naprężenia w punktach mocowania.

W przypadku uszkodzenia – zarysowania powłoki zewnętrznej należy bezwzględnie uszkodzone miejsce zabezpieczyć (odtłuścić i nanieść farbę zaprawkową wyłącznie na uszkodzone miejsce).

Składowanie blach na placu budowy przez okres dłuższy niż dwa tygodnie powinno mieć miejsce w zadaszonym, dobrze przewietrzanym pomieszczeniu. Arkusze blachy powinny być umieszczone około 20 cm nad ziemią i pooddzielane między sobą drewnianymi lub styropianowymi przekładkami które zapewnią swobodny przepływ powietrza pomiędzy każdym arkuszem (zapobiega to ewentualnemu „zaparzeniu” blachy i umozliwia odparowanie płynów technolgicznych używanych w procesie profilowania). Pakiet tak przygotowany powinien być oczywiście składowany z dala od rozpuszczalników,kwasów, ługów i innych materiałów żrących.

Uwagi dotyczące załadunku i transportu (niezastosowanie się do nich może spowodować utratę gwarancji)

      1. Blachy o długości do 4,0 m można ładować wózkiem widłowym.wozki widlowe
      2. Blachy o długości powyżej 4,0 m należy przenosić dźwigiem lub suwnicą z trawersem do pasów.dźwigi

WAŻNE:

TRANSPORT

Samochód przewożący blachy powinien mieć odkrytą, czystą skrzynię ładunkową o długości przynajmniej takiej, jak przewożone arkusze. Załadowane pakiety powinny leżeć płasko, zamocowane do podłoża.

SKŁADOWANIE

Blachy powlekane powinny być zamontowane na dachu w ciągu 21 dni od daty wyprodukowania. W przypadku konieczności dłuższego składowania należy blachę rozpakować i każdy arkusz przełożyć przekładkami zapewniającymi swobodną cyrkulację powietrza.

ROZŁADUNEK

W trakcie ręcznego rozładunku arkuszy nie należy suwać blach po sobie, ani odginać bocznych krawędzi arkuszy. Do prac rozładunkowych należy zapewnić odpowiednią ilość osób. Zaleca się rozładunek mechaniczny na pasach poliestrowych, całych pakietów w celu uniknięcia zarysowań i odkształceń.