Przeglądasz opis produktu: CarboSol Fassadenfarbe Nespri

CarboSol Fassadenfarbe Nespri

036708_carbosol_nespri-0Silikonowa farba fasadowa wzmocniona włóknem węglowym.

Zastosowanie

Dzięki nowo opracowanej kombinacji spoiw Silacryl i żywic silikonowych oraz nano- cząsteczkom pigmentów i wypełniaczy zminimalizowano skłonność do zabrudzeń.  Ekstremalnie odporna na deszcze, bardzo dobrze kryjąca, wysoce przepuszczalna dla pary wodnej farba fasadowa na nośne powłoki farb silikatowych, dyspersyjnych matowych, tynki dyspersyjne i systemy ETICS. Farba CarboSol Nespri łączy w sobie zalety sprawdzonych farb dyspersyjnych i klasycznych silikatowych. CarboSol Nespri jest wzmocniona drobnym włóknem węglowym.

Farba CarboSol Nespri posiada mineralny charakter, wysychając nie tworzy błony, jest wysoce paroprzepuszczalna i umożliwia uzyskanie matowych, przypominających farby wapienne powierzchni. Właściwości te predestynują farbę CarboSol Nespri także do stosowania w obiektach zabytkowych, na tynkach wapiennych i systemach renowacyjnych.

Właściwości

 • Wodorozcieńczalna, nie obciążająca środowiska, o nikłym zapachu
 • Odporna na czynniki atmosferyczne
 • Z efektem perlenia minimalizującym brudzenie fasad
 • Odporna na agresywne składniki w powietrzu i deszczach
 • Odporna na alkalia, nie zmydla się
 • Wysoce przepuszczalna dla CO2
 • Nie tworzy błony, mikroporowata
 • Wysycha bez naprężeń, nie termoplastyczna
 • Z dodatkiem specjalnych, działających foto- katalitycznie pigmentów
 • Wzmocniona włóknem węglowym
 • Lekko wypełniająca
 • Bardzo dobrze kryjąca
 • Łatwa w użyciu
 • O mineralnym charakterze

Spoiwo

Emulsja żywic silikonowych.

Wielkość opakowań

25 kg

Barwa

Standardowy biały.
Barwienie w systemie ColorExpress. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru.
Na dużych i/lub stykających się powierzchniach należy używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.
Nieznaczne różnice koloru w przypadku róznych partii produkcyjnych nie należy traktować jak wadę wyrobu.
Barwienie samodzielne: Pigmentami AmphiSilan-Volltonfarben.
Ciemne kolory zamawiać barwione fabrycznie.

Składowanie

W miejscu chłodnym, chronić przed mrozem. W fabrycznie zamkniętym opakowaniu składować do 12 miesięcy.

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

sd<0,01 m                     wg PN EN 1062

Kategoria przepuszczalności wody

w < 0,05 [kg/(m2 • h0,5)] wg PN EN 1062

Sposób użycia:

Odpowiednie podłoża

Odpowiednie podłoża:
Nowe tynki wapienne, wapienno cementowe i cementowe z grupy zapraw P Ic, P II i P III: zależnie od warunków atmosferycznych pozostawić na 2 – 4 tygodnie do pełnego wyschnięcia bez pokrywania żadnymi powłokami. Usunąć części pylące, piaszczące lub ewentualnie zeszkliwione. Zagruntować środkiem CarboSol Grund.

Stare, nośne tynki wapienne, wapienno cementowe i cementowe z grupy zapraw P Ic, P II i P III:
oczyścić mocno szczotkując lub zmyć parą wodną. Porosty mikroorganizmów (mchy, grzyby, algi) usunąć mechanicznie i zastosować środki biobójcze. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia i zagruntować nie rozcieńczonym środkiem CarboSol Grund.

Tynki piaszczące:
szczotkować na sucho i dokładnie zmyć. Zagruntować środkiem CarboSol Grund.

Stare powłoki farb mineralnych:
dobrze przylegające, nie zwietrzałe oczyścić na sucho lub na mokro. Słabo przylegające, zwietrzałe usunąć i zagruntować nie rozcieńczonym środkiem CarboSol Grund.

Stare powłoki farb i tynków dyspersyjnych:
na dobrze przylegających, nie kredujących farbach i tynkach dyspersyjnych sprawdzić doświadczalnie przyczepność farby CarboSol. Obecność starych powłok dyspersyjnych nie zapewnia uzyskania podanych wartości oporu dyfuzyjnego. Słabo przylegające farby i tynki dyspersyjne usunąć chemicznie lub parą wodną.

Płyty cementowe:
przy malowaniu nie zabezpieczonych i nie w pełni zkarbonizowanych płyt, szczególnie w przypadku ciemnych i bardzo ciemnych kolorów może dojść do powstania wykwitów.Zalecamy wykonanie izolującego i oddzielającego malowania środkiem Dibon 481 EP-Uniprimer. Nowe, jeszcze nie zamontowane płyty zalecamy w całości pokryć środkiem  Dibon 481 EP-Uniprimer.

Miejsca naprawiane:
naprawiając rysy lub uzupełniając uszkodzone fragmenty tynku stosować zaprawy tynkarskie zbliżone wytrzymałością i fakturą do starego tynku. Poczekać do pełnego wyschnięcia naprawionych miejsc.

Sposób nakładania

Pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku airless lub NESPRI.

Natrysk Airless:
kąt natrysku: 50°
dysza: 0,021-0,023″
ciśnienie: 150-180 bar

Natrysk NESPRI:
kąt natrysku: 20° – 30°
dysza: 0,017-0,019″
ciśnienie: 150-180 bar

Uwaga: zastosowanie specjalnie krótkich włókien węglowych nie utrudnia natryskiwania farby.

Rozcieńczenie

Czystą wodą maksymalnie. 10%.
Przy natrysku NESPRI nie rozcieńczać!

Układ warstw

Warstwa gruntująca: CarboSol Grund nierozcieńczony
Warstwa pośrednia i końcowa: CarboSol Nespri rozcieńczona max. 10% wody przy nakładaniu pędzlem lub wałkiem.
Przy natrysku NESPRI nie rozcieńczać.

Zużycie

Ok. 400 – 700 g/m2 (265 – 465 ml/m2) dla warstwy pośredniej i końcowej. NESPRI ok. 420-750 g/m2  (280 – 500 ml/m2)wartości przybliżone, dokładne  zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce poprzez wymalowanie powierzchni próbnej.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura obróbki:
Obróbka w temperaturach poniżej  +5°C (podłoża, materiału lub powietrza), na ostrym słońcu, silnym wietrze, deszczu bez odpowiednich osłon, mgle lub poniżej punktu rosy jest niedopuszczalne. Uważać na nocne przymrozki.

Czas schnięcia

Przy +20°C i 65 % względnej wilgotności powietrza po ok. 4 godzinach powierzchnia jest pyło-sucha i odporna na deszcze, a po 12 godzinach dostatecznie wyschnięta do przyjęcia kolejnych warstw. Niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza odpowiednio wydłużają te czasy.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu wodą.

Wskazówka

Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego!

Uwaga: Osłonić przed zachlapaniem powierzchnie nie malowane, w szczególności szklane i ceramiczne, klinkier, kamień naturalny i metal. Odpryski i zachlapania niezwłocznie zmywać wodą nie dopuszczając do zaschnięcia. Celem zachowania specyficznych własności farby nie mieszać z innymi środkami. Malować metodą „mokre do mokrego”. Farba nie nadaje się do malowania powierzchni lakierowanych, na PCV i drewno. Nie stosować farby na poziomych, obciążonych wodą powierzchniach.
Na dużych i/lub stykających się powierzchniach należy używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.
Nieznaczne różnice koloru w przypadku róznych partii produkcyjnych nie należy traktować jak wadę wyrobu.

Wskazówki:

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Szkodliwa dla organizmów wodnych, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Chronić przed dziećmi. W wypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast obficie przemyć je wodą. Po połknięciu niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, ponieważ produkt może powodować zaburzenia flory jelitowej, pokazać opakowanie lub etykietę produktu. Preparatu lub jego pozostałości nie wylewać do kanalizacji lub wód powierzchniowych. Osłaniać powierzchnie nie przeznaczone do malowania. Bliższe informacje: patrz karta charakterystyki wyrobu.

 

 

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/c) wynosi: 40 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 5 g/l LZO.

 

 

Deklarowany skład produktu

Żywica silikonowa, włókna węglowe, dyspersja żywic akrylowych, ditlenek tytanu (biel tytanowa), węglan wapnia, krzemiany, woda, dodatki pomocnicze, dodatki uszlachetniające, konserwanty.

 

 

Doradztwo techniczne

Gwarantujemy jakość produktu w deklarowanym zakresie oraz przydatność do zamierzonego celu. Dane o zastosowaniu obróbce i zużyciu nie zwalniają użytkownika z wykonania próby.  W razie wątpliwości służymy radą i pomocą.

 

 

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40

Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

TIS

 

 

MSDS

 

 

Informacje