Przeglądasz opis produktu: Grunt kryjący wodorozcieńczalny FibroSil

Grunt kryjący wodorozcieńczalny FibroSil

020331_FibroSil_25_KGMateriał gruntujący, wzmocniony włóknami, do powlekania pęknięć i egalizacji faktury tynku. Do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. Możliwość obróbki w połączeniu z emulsyjnymi farbami dyspersyjnymi i emulsyjnymi farbami silikonowymi.

Zastosowanie

FibroSil jest materiałem służącym do wykonywania powłok szlamujących pęknięcia. Przeznaczony jest do pokrywania powierzchni tynków i starych, nośnych powłok dyspersyjnych.
FibroSil można łączyć z farbami dyspersyjnymi, np. Muresko-plus lub farbami silikonowymi, jak AmphiSilan lub ThermoSan.
Wewnątrz FibroSil można stosować jako materiał do nadawania delikatnej faktury powierzchni w połączeniu ze wszystkimi farbami wewnętrznymi. Doskonałe efekty można uzyskać w połączeniu z produktami Deco-Lasur matt lub Deco-Lasur glänzend.

Właściwości

  • Szlamujący rysy
  • Egalizujący podłoże
  • Zwiększający przyczepność na gładkich podłożach
  • Łatwy w nakładaniu
  • Wodorozcieńczalny o słabym zapachu

Spoiwo

Dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55 945, wzmocniona włóknami.

Wielkość opakowań

25 kg

Barwa

Biała.
Można barwić samodzielnie przy użyciu maks. 5 % barwników AVA – AmphiColor lub CaparolColor Voll- und Abtönfarben.
FibroSil można barwić w maszynowym systemie ColorExpress, na wszystkie jasne kolory o współczynniku jasności (HBW) ≥ 70.

Stopień połysku

Matowy, G3

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed zamarzaniem.

Dane Techniczne

Parametry według normy PN EN 1062:

Największy rozmiar ziarna

< 1500 µm, S3

Gęstość

ok. 1,45 g/cm3

Grubość warstwy suchej

200–400 µm, E4

Kategoria przepuszczalności wody

(wartość-w): ≤ 0,1 [kg/(m2· h0,5)] (mała), W3

Kategorie pokrywania rys

Układ warstw:
1 x 800 g/m² FibroSil (jako warstwa gruntująca i pośrednia), Klasa: A1 (> 100 µm)

Przenikanie pary wodnej (wartość – sd)

(wartość-sd): ≥ 0,14 – < 1,4 m (średnia), V2 
Barwienie może powodować zmiany parametrów technicznych.

Produkty uzupełniające

  • PermaSilan
  • AmphiSilan
  • ThermoSan
  • Muresko
  • Amphisil

Sposób użycia:

 

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Tynki zewnętrzne PII i PII/Wytrzymałość na ściskanie wg PN EN 998-1 min. 1,5 N/mm²:
Nowe tynki można malować zwykle po 2 tygodniach przy 20°C i przy 65% wilgotności powietrza, nierozcieńczoną farbą FibroSil. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych np. wiatr lub deszcz, czas ten ulega wydłużeniu.
Stare tynki: miejsca powtórnego tynkowania muszą byc dobrze związane i wyschnięte. Na mocnych, normalnie chłonnych tynkach nakładać farbę FibroSil rozcieńczoną maksymalnie 5% wody. Na silnie chłonnych tynkach, zastosować warstwę gruntującą środkiem OptiGrund E.L.F lub CapaSol LF. Na silnie piaszczących, kredujących tynkach, zastosować gruntowanie środkiem Dupa-grund.

Beton:
Zabrudzone lub pylące i ścierające się powierzchnie betonowe oczyścić mechanicznie lub strumieniem wody pod ciśnieniem. Lekko chłonne lub gładkie powierzchnie zagruntować materiałem FibroSil rozcieńczonym maks. 5% wody. Silnie chłonne powierzchnie gruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF. Powierzchnie kredujące zagruntować środkiem Dupa-grund.

Nośne powłoki z farb dyspersyjnych:
Zabrudzone i kredujące powłoki z farb dyspersyjnych zmyć ręcznie, oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem lub inną odpowiednią metodą. Warstwę gruntującą wykonać z materiału FibroSil rozcieńczonego maks. 5% środkiem CapaSol LF.

Nośne powłoki z tynków żywic syntetycznych:
Stare tynki oczyścić stosując odpowiednią metodę. W przypadku czyszczenia na mokro podłoże dobrze osuszyć przed dalszą obróbką. Gruntować materiałem FibroSil rozcieńczonym maks. 5% wody.

Powierzchnie zaatakowane przez grzyby, pleśnie i mchy:
Powierzchnie zmyć na mokro następnie przemyć środkiem Cpatox bądź FungiGrund i pozostawic do wyschnięcia.

Powierzchnie z wykwitami solnymi:
Występującą na powierzchni sól usunąć przez zeszczotkowanie na sucho. Zagruntować środkiem Dupa-grund. W przypadku powlekania powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałego przylegania warstwy i likwidacji wykwitów solnych.

Ubytki:
Ubytki o głębokości do 20 mm uzupełniać szpachlówką Histolith Renovierspachtel. Miejsca szpachlowane zagruntować.
Zależnie od rodzaju i stanu występującego podłoża należy przed nakładaniem farby FibroSil zagruntowaćzgodnie z naszymi wytycznymi zawartymi w karcie nr. 650 (Rodzaje podloży i ich przygotowanie).

Sposób nakładania

Nakładać pędzlem lub wałkiem. Nakładanie natryskiem możliwe jest po dobraniu odpowiedniego narzędzia natryskowego. Na gładkich powierzchniach zaleca się krzyżowe nakładanie i rozprowadzanie przy użyciu szczotki, ma to na celu uzyskanie równomiernej struktury powierzchni. Na podłożach o nadanej wcześniej strukturze, np. tynki Caparol-Reibeputz, zaleca się nakładanie materiału wałkiem. Materiał przed obróbką dobrze rozmieszać. Narzędzia po użyciu umyć wodą.

Układ warstw

Warstwa gruntująca i pośrednia:
FibroSil rozcieńczony maks. 5% wody. W razie konieczności wykonać dodatkową powłokę pośrednią materiałem FibroSil.

Warstwa wierzchnia:
Wykonać farbami dyspersyjnymi do wyboru np. AmphiSilan, Muresko, PermaSilan lub ThermoSan. Na powierzchniach wewnętrznych jako warstwa wierzchnia może być stosowana każda farba do wnętrz firmy Caparol. Doskonałe efekty można uzyskać w połączeniu z produktami Deco-Lasur matt lub Deco-Lasur glänzend.

Zużycie

Ok. 600 – 800 g/m2 w jednym cyklu na gładkich podłożach. Na powierzchniach chropowatych odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania i wysychania:
+5°C dla otoczenia, podłoża i materiału.

Czas schnięcia

W temp. +20°C względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po ok. 12 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Wskazówka

Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. Na powierzchniach fasad które ze względu na swoje usytuowanie narażone są na rozwój alg i grzybów zalecane jest stosowanie specjalnych farb z dodatkiem środków grzybobójczych np. Muresko Premium i ThermoSan. Produkty te zawierają substancje opóźniające rozwój grzybów i alg.

Wskazówki:

Uwaga (stan na dzień wydania)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wdychać oparów w trakcie rozpylania – stosować filtr A2/P2. W trakcie szlifowania stosować filtr pyłowy P2. Zapewnić odpowiednie wietrzenie w czasie stosowania i wysychania. Nie jeść, nie pić i nie palic tytoniu w trakcie pracy z produktem. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Zapobiegać przedostaniu się materiału do gleby, kanalizacji i zbiorników wodnych. Bliższe informacje: patrz karta charakterystyki wyrobu.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartości dopuszczalne maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktów (typ A/a) wynoszą: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie < 30 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-GP01

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywic polioctanu winylu, dwutlenek tytanu, węglan wapnia, krzemiany, woda, dodatki pomocnicze, dodatki uszlachetniające, konserwanty.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

TIS

 

MSDS

 

Informacje