Przeglądasz opis produktu: Grunt kryjący wodorozcieńczalny Sylitol-Minera

Grunt kryjący wodorozcieńczalny Sylitol-Minera

LACU000125_EXL_Sylitol-Minera_22_KG_XRPUKwarcowy środek gruntujący i materiał do wykonywania warstw wierzchnich na bazie krzemianów wg DIN 18 363, ust. 2.4.1.

Zastosowanie

Do wykonywania dobrze wypełniających, wyrównujących fakturę i szlamujących rysy w podłożu powłok wewnętrznych i zewnętrznych. Materiał można stosować jako warstwę gruntującą, podkładową i wierzchnią.
Szczególnie polecany jako warstwa szczepna na gładkich i zwartych podłożach lub powierzchniach po wyługowaniu starych powłok, jako warstwa gruntująca pod powłoki krzemianowe jak również do uzupełniania drobnych ubytków i szlamowania rys w tynkach przed nakładaniem powłok z farb i tynków krzemianowych.

Wewnątrz może być stosowany także jako nadająca delikatną fakturę warstwa pośrednia przed nałożeniem lazury. Sylitol-Minera można stosować jako warstwa ochronna na płytach ściennych z betonu komórkowego. Spełnia wymagania producentów betonu komórkowego.

Właściwości

 • Nie zawiera środków konserwujących, rozpuszczalników, zmiękczaczy
 • Odporny na praktycznie każde warunki atmosferyczne
 • Szlamuje drobne rysy i ubytki
 • Posiada właściwości sorpcyjne
 • Przepuszczalny dla CO2
 • Dobrze przyczepny do podłoży mineralnych poprzez krzemianowanie
 • Posiada właściwości szczepne na gładkich, zwartych podłożach
 • Przyjazny dla środowiska
 • Niepalny, A2 według DIN 4102
 • Nie zawiera składników powodujących „fogging” – „łapanie” kurzu z powietrza

Spoiwo

Szkło wodne potasowe z dodatkami organicznymi wg DIN 18 363, ust. 2.4.1.

Wielkość opakowań

8 kg, 22 kg

Barwa

Biała.

Sylitol-Minera można barwić przez dodanie maks. 10 % barwników Histolith-Volltonfarben. Dodanie większej ilości barwnika  powoduje pogorszenie właściwości wypełniających. Całość samodzielnie zabarwionego materiału należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych. Przy zakupie min. 200 kg i więcej  w jednym odcieniu na specjalne zamówienie możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie.

Sylitol-Minera można barwić  w systemie ColorExpress na wszystkie kolory o współczynniku jasności koloru ≥ 70. Aby uniknąć ewentualnych bledów barwienia należy przed użyciem sprawdzić dokładność koloru. Na dużych i/lub stykających się powierzchniach należy używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.
Nieznaczne różnice koloru w przypadku róznych partii produkcyjnych nie należy traktować jak wadę wyrobu.

W przypadku malowania betonu komórkowego współczynnik jasności koloru powinien być większy od 40. Czyste, intensywne kolory np. żółty, pomarańczowy, czerwony itd. nie zawsze są w pełni kryjące. Dlatego przy wyborze takich kolorów zaleca się kolorystyczne przygotowanie podłoża poprzez przemalowanie go zbliżonym kryjącym, pastelowym kolorem na bazie białej. Potrzebne może okazać się także naniesienie dodatkowej warstwy kryjącej.

Trwałość koloru według BFS-Merkblatt Nr. 26
Klasa: B
Grupa: 1

Stopień połysku

Mat.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0º C. Napoczęte opakowania przechowywać szczelnie zamknięte. Materiał przechowywać tylko w pojemnikach z tworzywa sztucznego. Składować do 12 miesięcy.

Dane Techniczne

Własności wg normy PN EN 1062:

Największy rozmiar ziarna

< 1500 µm S3

Gęstość

ok. 1,7 g/cm3

Grubość warstwy suchej

200–400 µm, E4

Kategoria przepuszczalności wody

(wartość-w): ≤ 0,1 (0,09) [kg/(m2·h0,5)] (mała), W3

Kategorie pokrywania rys

Mostkowanie rys
Układ warstw:

2 x 400 g/m² Sylitol-Minera, klasa: A1 (> 100 µm)

Przenikanie pary wodnej (wartość – sd)

(wartość-sd): < 0,14 (0,015) m (wysoka), V1 Barwienie może w nieznacznym stopniu zmieniać parametry techniczne farby.

Produkty uzupełniające

 • Sylitol-Konzentrat 111

Sposób użycia:

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie zewnętrzne:

Tynki grupy PIc, PII i PIII / wytrzymałość na ściskanie wg. PN EN 998-1 min. 1N/mm2:
Nowe tynki z reguły są suche po ok. 2 tygodniach wysychania w temp. +20˚C i przy względnej wilgotności powietrza 65%. Przy niesprzyjających warunkach wysychania jak np. wiatr, deszcz, mgła czas ten ulega znacznemu wydłużeniu. W przypadku starych tynków, zanieczyszczoną powierzchnię oczyścic ręcznie lub maszynowo stosując odpowiednie metody np. strumieniem wody pod ciśnieniem lub strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem z dodatkiem piasku. Piaskowanie wilgotnym piaskiem możliwe jest tylko w przypadku zwartych tynków grupy PII i PIII (cementowych i wapienno-cementowych).

Tynk ze ścierającą się lub pylącą warstwą wierzchnią:
Ścierającą się lub pylącą warstwę, która zmniejsza przyczepność powłoki usunąć przez fluatowanie środkiem Histolith Flaut, następnie zmyć wodą.

Tynk z zeszkliwioną powierzchnią:
Zeszkliwioną powierzchnie należy wytrawić przez fluatowanie środkiem Histolith Flaut, następnie zmyć wodą.

Tynki o osypującej się powierzchni :
Zeszczotkować na sucho. Całą powierzchnię zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem.

Płyty ścienne z betonu komórkowego:
Powierzchnię dokładnie oczyścić. Usunąć zanieczyszczenia. Ubytki o głębokości >5 mm uzupełnić specjalną zaprawą Disbofein 331. Jamy skurczowe, nierówności powstałe w wyniku technologiczne jak również ubytki do 5mm głębokości, naprawiać szpachlą Disbofein 332.

Tynki uzupełniane:
Przy naprawianiu otwartych pęknięć i uszkodzonych powierzchni tynku należy zwracać uwagę na to, aby zaprawa używana do napraw odpowiadała wytrzymałości i strukturze zaprawy w podłożu. Do napraw tynków szczególnie dobrze nadają się gotowe zaprawy trasowo-wapienne lub trasowo-cementowe. Wypełnienia przed malowaniem powinny dobrze związać i wyschnąć. Zasadniczo należy je fluatować środkiem Histolith Flaut i spłukać. Trzeba zwrócić przy tym uwagę, aby fluatować zawsze na 1-2 szerokości szczotki wokół miejsca naprawy. Przy większych naprawach tynku  zawsze fluatować całą powierzchnię (stary i nowy tynk).

Stare powłoki mineralne:
Mocne, stare powłoki czyścić na sucho lub na mokro. Nie przylegające, zwietrzałe powłoki mineralne usunąć przez zeszlifowanie, zeskrobanie lub wytrawianie, całą powierzchnię spłukać dobrze wodą. Zagruntować środkiem Sylitol-Konzentrat 111 rozcieńczonym wodą w stosunku 2:1.

Stare, nienośne powłoki z farb dyspersyjnych:
Usunąć mechanicznie, lub przez wyługowanie i zmyć strumieniem gorącej wody pod ciśnieniem. Wyługowane, nie chłonne podłoża gruntować materiałem Sylitol-Minera. Wyługowane, silnie chłonne podłoża gruntować środkiem Sylitol-Konzentrat 111 rozcieńczonym wodą w stosunku 2:1.

Stare, matowe, nośne powłoki z farb dyspersyjnych:
Zabrudzone, lekko kredujące powłoki usunąć całkowicie strumieniem wody pod ciśnieniem lub stosując inną metodę. Warstwę pośrednią wykonać środkiem Sylitol-Compact.

Mury licowy z cegły wapienno- piaskowej:
Do malowania nadaje się tylko mrozoodporna cegła licowa bez powodujących pęcznienia i zmiany barwy domieszek, takich jak grudki piasku, gliny itp. Spoinowanie musi być wykonane bez pęknięć i nie może zawierać żadnych środków uszczelniających lub im podobnych zmniejszających przyczepność. Wykwity solne zeszczotkować na sucho. Powierzchnie ścierające się fluatować w całość środkiem Histolith Fluat, a następnie zmyć.

Kamień naturalny:
Kamień naturalny powinien być zwarty, suchy i pozbawiony wykwitów. Kamień zwietrzały na powierzchni przed malowaniem wzmocnić przez wielokrotne nasączanie środkiem Histolith Steinfestiger. Kamień zabrudzony czyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. Naprawy kamienia nie powinny być wykonywane zaprawami tynkarskimi, lecz specjalnymi materiałami stosowanymi jako substytut kamienia. Miejsca naprawiane muszą dobrze związać i przed malowaniem powinny być odpowiednio fluatowane.

Wstępująca wilgoć:
Wstępująca wilgoć przedwcześnie niszczy powłoki. Trwały efekt uzyskuje się tylko przez założenie odpowiedniej izolacji. Dobre i długotrwałe rozwiązanie stanowi zastosowanie izolacji poziomej. Dobre i także długotrwałe rozwiązanie to zastosowanie materiałów z systemu tynków renowacyjnych Histolith Trass Sanierputz Program. W przypadku starszych budynków korzystne jest wykonanie pomiędzy cokołem a gruntem warstwy drenażowej ze żwiru.

Powierzchnie z wykwitami solnymi:
W przypadku powlekania powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałego przylegania warstwy i likwidacji wykwitów solnych.

Powierzchnie wewnętrzne:

Podłoża mineralne z zeszkliwiona powierzchnią, z pylącą lub ścierającą się warstwą wierzchnią:
Warstwę usunąć mechanicznie lub przez, następnie zmyć wodą.

Nowe tynki grupy PI, PII i PIII / wytrzymałość na ściskanie wg. PN EN 998-1 min.1N/mm2:
Zwarte, normalnie chłonne tynki malować bez wcześniejszego przygotowania. Miejsca powtórnego tynkowania fluatować po wyschnięciu środkiem Histolith Fluat i następnie zmyć wodą.

Tynki gipsowe PIV / wytrzymałość na ściskanie wg. PN EN 13279-2 min. 2 N/mm²:
Zwarte tynki gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Miękkie tynki gipsowe wzmocnić środkiem Caparol-Tiefgrund TB. Tynki z zeszkliwioną powierzchnią przeszlifować, oczyścić z pyłu. Zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB. Po całkowitym wyschnięciu nanieść za każdym razem powłokę pośrednią z materiału Caparol-Haftgrund.

Płyty gipsowo-kartonowe:
Nadmiar szpachlówki zeszlifować. Gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Miękkie, szpachlowane gipsem miejsca wzmocnić środkiem Caparol Tiefgrund TB. Płyty z zawartością wodorozcieńczalnych substancji mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund i wykonać warstwę pośrednią środkiem Caparol-Haftgrund.

Płyty gipsowe:
Gruntować środkiem Caparol-Haftgrund.

Beton:
Usunąć pozostałości substancji zmniejszających przyczepność. Zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund.

Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej:
Wykwity solne zeszczotkować na sucho.

Mur licowy z cegły ceramicznej:
Zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund.

Matowe, nośne powłoki farb dyspersyjnych i powloki tynków na bazie żywic syntetycznych.
Zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund.

Powłoki nienośne:
Nienośne powłoki usunąć całkowicie. Następnie zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Nienośne powłoki farb mineralnych usunąć mechanicznie. Zagruntować środkiem Sylitol-Konzentrat 111, rozcieńczonym wodą 2:1.

Powłoki z farb klejowych:
Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB i wykonać warstwę pośrednią środkiem Caparol-Haftgrund.

Powierzchnie pokryte pleśnią:
Nalot z pleśni na mokro. Powierzchnię zmyć środkiem grzybobójczym i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża. Na podłożach silnie zaatakowanych wykonać warstwę wierzchnią grzybobójczą farbą Indeko-W , Malerit-W lub Fungitex-W.

Powierzchnie z wykwitami solnymi:
W przypadku powlekania powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałego przylegania warstwy i likwidacji wykwitów solnych.

Sposób nakładania

Na gładkich podłożach zaleca się nakładanie Sylitol-Minera za pomocą szczotki. N powierzchniach strukturalnych zaleca się nakładanie wałkiem.

Płyty ścienne z betonu komórkowego:
Gruntowanie wykonać wałkiem. Warstwę wierzchnią nakładać wałkiem po kolei na płyty i natychmiast po nałożeniu równomiernie i bez zakładów w jednym kierunku specjalnym wałkiem (wałek gąbkowy np. Schaumstoffstrukturrolle Moltropren-grob).

Szpachlowanie:
Sylitol-Minera wymieszać z drobnym piaskiem kwarcowym aż do uzyskania konsystencji szpachli.

Natrysk airless:
Kąt natrysku: 50°
Dysza: 0,029-0,035″
Ciśnienie: 150-180 bar
Przed natryskiem farbę dobrze wymieszać i przecedzić. Ze względu na zawartość cząstek zawierających kwarz należy się liczyć ze zwiększonym zużyciem części oraz z możliwością zatykania się urządzenia.

Układ warstw

Sylitol-Minera jako warstwa gruntująca rozcieńczony maksymalnie 10%, jako warstwa pośrednia i wierzchnia rozcieńczony maks. 5 % środkiem Sylitol-Konzentrat 111 i nanoszony obficie, szlamująco.
Podłoża silnie i nierównomiernie chłonne uprzednio gruntować środkiem Sylitol-Koncentrat 111 rozcieńczonym wodą w stosunku 2:1.
W przypadku stosowania jako powłoka betonu komórkowego:
Jako powłoka gruntująca rozcieńczać jedno wiadro Sylitol-Minera (22kg) około 1,6-2,0 l (8-10% wagowo) środkiem Sylitol-Konzentrat 111; Jako warstwa wierzchnia rozcieńczać jedno wiadro Sylitol-Minera (22kg) około 0,4-0,6 l (2-3% wagowo), środkiem Sylitol-Konzentrat 111.

Zużycie

400-500 g/m2 na jedną warstwę. Zużycie zmienia się w zależności od chłonności i struktury podłoża.
W przypadku pierwszego powlekania płyt ściennych z betonu komórkowego, należy zachować zużycie zarówno dla warstwy gruntującej jak i wierzchniej na poziomie ok. 900-1000 g/m2.
Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania +8° C (otoczenia, podłoża i materiału).
Nie nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, podczas deszczu, przy bardzo dużej wilgotności powietrza (mgła) ani przy silnym wietrze, na podgrzanych podłożach. Jeżeli jest to konieczne należy zastosować plandeki ochronne. Należy sprawdzić możliwość wystąpienia nocnych przymrozków.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% pomiędzy nakładaniem poszczegól­nych warstw zachować przynajmniej 12-godzinne przerwy technologiczne. W wypadku pierwszej powłoki na  betonie komórkowym zachować przynajmniej 24 godz. przerwę technologiczną. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Woda z ewentualnym dodatkiem środków myjących, natychmiast po użyciu. W przerwach technologicznych narzędzia pozostawić zanurzone w wodzie lub farbie.

Wskazówka

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą „mokre na mokre”.
Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. Przy zastosowaniu środka Caparol-Tiefgrund TB we wnętrzach, może pojawić się typowy zapach rozpuszczalników. Dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację malowanych pomieszczeń. W pomieszczeniach gdzie mogą przebywać osoby szczególnie wrażliwe, stosować AmphiSilan-Putzfestiger, łagodny środek gruntujący o nikłym zapachu.
W wypadku kolorowych wymalowań farbą Sylitol-Minera mogą pojawić się smugi. W takim wypadku zalecamy przemalowanie powierzchni farbą Sylitol-Finisch. Odznaczanie się miejsc gdzie były robione poprawki zależy od wielu czynników i jest nieuniknione.

Na produktach do szpachlowania zawierających gips, może dojść do przebarwień. Zastosowanie na całej powierzchni warstwy pośredniej wykonanej środkiem Caparol-Haftgrund, zmniejsza ryzyko powstawania tego typu przebarwień.

Tolerancja na inne materiały:
Aby zachować specjalne właściwości, produkty systemu produkty Sylitol-Minera nie może być mieszany z innymi materiałami malarskim.

Zabezpieczenie otoczenia:
Starannie zabezpieczyć otoczenie malowanej powierzchni, zwłaszcza szkło, ceramikę, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamień naturalny, metal i drewno naturalne oraz lazurowane. Miejsca spryskane farbą natychmiast zmywać obficie wodą.

Zabezpieczenie elementów budowli:
Wystające części budynku takie jak gzymsy, parapety okienne, zwieńczenia murów itd., należy odpowiednio zabezpieczyć, aby uniknąć powstawania zabrudzeń lub silnego zawilgocenia ścian.

Wskazówki:

Uwaga (stan na dzień wydania)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przy szlifowaniu stosować filtr P2. W trakcie pracy i wysychania zapewnić odpowiednie wietrzenie. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu w trakcie pracy. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć je wodą.  Starannie zabezpieczyć otoczenie malowanej powierzchni, zwłaszcza szkło, ceramikę, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamień naturalny, metal i drewno naturalne oraz lazurowane. Miejsca spryskane farbą natychmiast zmywać obficie wodą.
Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.
Narzędzia czyścić woda z mydlem po użyciu.
Bliższe informacje: patrz karta charakterystyki wyrobu.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 10 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-SK01

Deklarowany skład produktu

Szkło wodne potasowe, dyspersja żywic akrylowych, mineralne pigmenty i wypełniacze, woda, dodatki uszlachetniające.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

TIS

 

MSDS

 

Informacje