Przeglądasz opis produktu: Muresko-plus

Muresko-plus

036654_Muresko-plusWzmocniona siloksanami, dyspersyjna, matowa, farba fasadowa o optyce powłok  mineralnych. Zgodna z normą PN-EN 1062-1.

Zastosowanie

Farba przeznaczona do malowania tynków gładkich i fakturowanych. Dodatek siloksanu chroni przed wnikaniem wilgoci, zapewniając jednocześnie odpowiednią przepuszczalność dla pary wodnej i dwutlenku węgla. Na podłożach porowatych farba tworzy zależnie od stopnia rozcieńczenia powłoki zachowujące strukturę podłoża lub powłoki wyrównujące. Szczególnie polecana do renowacji starych, nośnych powłok na gotowych elementach budowlanych wykonanych z betonu komórkowego.

Właściwości

  • wodorozcieńczalna, o słabym neutralnym zapachu
  • odporna na warunki atmosferyczne
  • hydrofobowa
  • odporna na zasady, nie zmydla się
  • łatwa w nakładaniu
  • doskonale pokrywa krawędzie i wypukłości

Spoiwo

Dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55 945 + siloksany.

Wielkość opakowań

15 l

Barwa

Biała.
Można barwić samodzielnie przy użyciu barwników AVA – Amphibolin Voll- und Abtönfarben lub CaparolColor. Całość samodzielnie zabarwionego materiału należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.
Przy zakupie min. 300 litrów w jednym odcieniu na specjalne zamówienie możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie.
Muresko-plus nadaje się do barwienia maszynowego w systemie ColorExpress.

Czyste, intensywne kolory np. żółty, pomarańczowy, czerwony itd. nie zawsze są w pełni kryjące. Dlatego przy wyborze takich kolorów zaleca się kolorystyczne przygotowanie podłoża poprzez przemalowanie go zbliżonym kryjącym, pastelowym kolorem na bazie białej. Potrzebne może okazać się także naniesienie dodatkowej warstwy kryjącej.

Stopień połysku

Matowy, G3

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed zamarzaniem.

Dane Techniczne

Własności wg normy PN EN 1062:

Gęstość

ok. 1,6 g/cm3

Największy rozmiar ziarna

< 100 µm, S1

Grubość warstwy suchej

100–200 µm, E3

Kategoria przepuszczalności wody

(wartość-w): ≤ 0,5[kg/(m2· h0,5)] (średnia) W2

Przenikanie pary wodnej (wartość – sd)

(wartość-sd): ≥ 0,14 m (średnie), V2

Sposób użycia:

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Tynki PII i PIII (wg DIN 18 550):
Nowe tynki pozostawić do wyschnięcia na 2 – 4 tygodnie. Tynki powinny być związane i suche. Należy usunąć warstwy pylące lub piaszczące oraz zaschnięte mleczko cementowe. Porowate, chłonne, lekko piaszczące tynki gruntować środkiem OptiGrund E.L.F. Silnie piaszczące, pylące tynki gruntować środkiem Dupa-grund. W wypadku barwnych powłok wykonywanych na alkalicznym podłożu (np. lekkie tynki mineralne) zastosowanie środka gruntującego CapaGrund Universal zmniejsza ryzyko wystąpienia wykwitów wapiennych.

Beton komórkowy z nośną starą powłoką.
Powierzchnie nieuszkodzone oczyścić. Stare, zwietrzałe lub silnie chłonne powłoki zagruntować środkiem CapaGrund Universal. Uszkodzone powierzchnie betonu komórkowego naprawiać materiałami z grupy Disbon.

Beton:
Zabrudzone lub pylące i ścierające się powierzchnie betonowe oczyścić mechanicznie lub strumieniem wody pod ciśnieniem. Powierzchnie słabo chłonne i/lub gładkie gruntować środkiem CapaGrund Universal. Porowate, chłonne, lekko piaszczące tynki gruntować środkiem OptiGrund E.L.F. Powierzchnie pylące gruntować środkiem Dupa-grund.

Płyty włókno-cementowe (nie powlekane):
Zwietrzałe, piaszczące, silnie chłonne płyty gruntować środkiem Dupa-grund.

Płyty niezabudowane zagruntować wraz z tylną stroną i krawędziami!
Przy powlekaniu płyt azbestowo-cementowych postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nowe, silnie zasadowe płyty włókno-cementowe gruntować środkiem  Disbon 481 EP- Uniprimer w celu uniknięcia wykwitów wapiennych.

Płyty włókno-cementowe powlekane:
Sprawdzić nośność powłoki. Zagruntować środkiem Disbon 481 EP-Uniprimer.

Mur licowy z cegły ceramicznej:
Do malowania nadaje się jedynie mrozoodporna cegła licowa lub klinkier bez innych domieszek. Spoiny nie mogą być spękane, mur musi być suchy, pozbawiony wykwitów solnych. Zagruntować środkiem Dupa-grund.
Jeżeli w warstwie podkładowej pojawiają się brązowe zacieki, do wykonania kolejnych warstw stosować bezwodną farbę fasadową Duparol (karta informacyjna nr 150).

Nośne powłoki z farb dyspersyjnych i lakierów:
Powierzchnie błyszczące zmatowić. Stare zabrudzone i kredujące powłoki oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. Zagruntować środkiem CapaGrund Universal. Przy innej metodzie oczyszczania (zmywanie, zeszczotkowanie, spryskiwanie) gruntować środkiem Dupa-grund.

Nośne tynki z żywic syntetycznych:
Stare tynki oczyścić metodą odpowiednią do ich stanu. Przy czyszczeniu na mokro powierzchnie dobrze osuszyć przed przystąpieniem do dalszych prac. Zagruntować środkiem CapaGrund Universal. Nowe tynki malować bez wcześniejszego przygotowania.

Nośne powłoki z farb i tynków krzemianowych:
Malować materiałami z grupy Sylitol.

Nienośne powłoki mineralne:
Całkowicie usunąć przez zeszlifowanie, zeszczotkowanie, zeskrobanie, zmycie strumieniem wody pod ciśnieniem lub innymi odpowiednimi metodami. Powierzchnię pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed dalszą obróbką. Gruntować środkiem Dupa-grund.

Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych lub tynków z żywic syntetycznych:
Całkowicie usunąć stosując odpowiednią metodę, np. w sposób mechaniczny lub przez wyługowanie, a następnie oczyszczenie strumieniem gorącej wody pod  ciśnieniem. Gładkie, słabo chłonne powierzchnie gruntować środkiem CapaGrund Universal. Powierzchnie pylące, piaszczące, silnie chłonne gruntować środkiem Dupa-grund.

Powierzchnie zanieczyszczone spalinami przemysłowymi lub sadzą:
Powlekać bezwodną farbą fasadową Duparol (karta informacyjna nr 150).

Powierzchnie pokryte pleśnią, glonami lub mchem:
Malować specjalną, grzybobójczą i glonobójczą farbą ThermoSan lub Muresko-Premium.

Spękane powierzchnie tynku lub betonu:
Powlekać materiałami systemu Cap-elast (karta informacyjna nr 160).

Nie malowany mur licowy z cegły wapienno-piaskowej:
Malować materiałami z systemu Sylitol lub AmphiSilan (karty informacyjne nr 195 i nr 145).

Powierzchnie z wykwitami solnymi:
Wykwity solne usuwać na sucho przez zeszczotkowanie. Gruntować środkiem Dupa-grund. Przy powlekaniu powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałej przyczepności powłoki i likwidacji wykwitów.

Ubytki:
Drobne ubytki uzupełniać szpachlówką Caparol Fassaden-Feinspachtel. Na duże ubytki do 20 mm stosować szpachlówkę Capalith Fassadenspachtel P.

Sposób nakładania

Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless.

Natrysk airless:
kąt natrysku:·50°
Dysza:·0,026 – 0,031”
Ciśnienie:·150 -180 bar

Układ warstw

Nakładanie farby:
Warstwa gruntująca lub pośrednia: farba Muresko-plus rozcieńczona maks. 10% wody.
Warstwa wierzchnia:  farba Muresko-plus rozcieńczona maks. 5% wody.

Zużycie

Ok. 150 – 200 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania i wysychania:
+5°C dla (otoczenia, podłoża i materiału)

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 4-6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia po użyciu umyć wodą.

Wskazówka

Nie stosować na podłożach z dużą zawartością wapna!
W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą „mokre na mokre”.
Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody.
Przy powlekaniu betonu komórkowego z dobrze przylegającą starą powłoką stosować kolory o współczynniku jasności HBW > 30.
Na powierzchniach fasad które ze względu na swoje usytuowanie narażone są na rozwój alg i grzybów zalecane jest stosowanie specjalnych farb z dodatkiem środków grzybobójczych np. ThermoSan, Muresko-Premium.
W wypadku barwnych powłok wykonywanych na alkalicznym podłożu (np. lekkie tynki mineralne) zastosowanie środka gruntującego CapaGrund Universal zmniejsza ryzyko wystąpienia wykwitów wapiennych.

Wskazówki:

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów.
Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.
Osłaniać powierzchnie nie przeznaczone do malowania. Natychmiast zmywać odpryski farby z lakieru, szkła, ceramiki, metalu, kamienia.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Bliższe informacje: patrz karta charakterystyki wyrobu.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartości dopuszczalne maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktów (typ A/c) wynosi: 40 g/l (od 1.1.2010).Ten produkt zawiera maksymalnie 40 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-SF01 F

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywic akrylowych, ditlenek tytanu, węglan wapnia, krzemiany, woda, dodatki, konserwanty.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

TIS

 

MSDS

 

Informacje