Przeglądasz opis produktu: Sylitol Finish

Sylitol Finish

LACU000124_EXL_Sylitol-Finish_10_L_XPU (1)Farba silikatowo-dyspersyjna odporna na działanie warunków atmosferycznych.

Właściwości

 • Odporna na praktycznie każde warunki atmosferyczne
 • Posiada właściwości sorpcyjne
 • Przepuszczalna dla CO2
 • Podwójne krzemionkowanie – zawiera dodatek kwarcu
 • Dobra przyczepność z podłożami mineralnymi poprzez krzemionkowanie
 • Łatwa w użyciu
 • Niepalna, A2 wg DIN 4102

Wielkość opakowań

 • Sylitol-Finish: 
  10 l

Barwa

Sylitol-Finish można barwić w systemie ColorExpress. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia , należy przed użyciem sprawdzić poprawność koloru.
Na dużych i/lub stykających się powierzchniach należy używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.
Nieznaczne różnice koloru w przypadku róznych partii produkcyjnych nie należy traktować jak wadę wyrobu.
Czyste, intensywne kolory nie zawsze są w pełni kryjące. Dlatego przy wyborze takich kolorów zaleca się kolorystyczne przygotowanie podłoża poprzez przemalowanie go zbliżonym kryjącym, pastelowym kolorem na bazie białej. Potrzebne może okazać się także naniesienie dodatkowej warstwy kryjącej.

Trwałość koloru według BFS-Merkblatt Nr. 26
Klasa: B
Grupa: 1

Stopień połysku

Mat, G3

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C. Napoczęte opakowania przechowywać szczelnie zamknięte. Farbę przechowywać tylko w pojemnikach z tworzywa sztucznego. Składować do 12 miesięcy.

Dane Techniczne

Własności wg normy PN EN 1062:

Największy rozmiar ziarna

< 100 µm, S1

Gęstość

około 1,5 g/cm3

Grubość warstwy suchej

100–200 µm, E3

Kategoria przepuszczalności wody

(wartość-w): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (mała), W3

Przenikanie pary wodnej (wartość – sd)

(wartość-sd): < 0,14 (Sylitol-Finish: 0,02) m (wysoka), V1
Barwienie może w nieznacznym stopniu zmieniać parametry techniczne farby.

Produkty uzupełniające

Sylitol-Konzentrat 111
Sylitol-Minera
Sylitol-Compact

Sposób użycia:

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Aby uzyskać powłoki o jednakowej barwie, należy zapewnić równomierną chłonność podłoża. Zwietrzałe tynki natryskiwane i z fakturą (baranek, kornik itp.), wymagają po zagruntowaniu środkiem Sylitol-Konzentrat 111 rozcieńczonym wodą w stosunku 2:1, nałożenia wałkiem egalizującej warstwy pośredniej z materiału Sylitol-Minera. Na powierzchniach z miejscowymi naprawami tynku, lekko popękanych konieczne jest również 1 lub maks. 2-krotne nałożenie szlamującej warstwy pośredniej z materiału Sylitol-Minera.

Na gładkich powierzchniach Sylitol-Minera nakładać szczotką, na szorstkich powierzchniach wałkiem. Przy malowaniu większych powierzchni, aby uniknąć powstawania widocznych styków,  zatrudnić wystarczającą liczbę pracowników i malować jednym ciągiem roboczym metodą „mokrym w mokre”. Przy samodzielnym barwieniu całość zabarwionego materiału zmieszać ze sobą w celu uniknięcia różnic kolorystycznych.

Nowe tynki wapienne, cementowo-wapienne i cementowe PIc, PII i PIII/Wytrzymałość na ściskanie wg PN EN 998-1 min. 1N/mm2:
Nowe tynki z reguły są suche po ok. 2 tygodniach wysychania w temp. +20˚C i przy względnej wilgotności powietrza 65%. Przy niesprzyjających warunkach wysychania jak np. wiatr, deszcz, mgła czas ten ulega znacznemu wydłużeniu.
Stare tynki: Zabrudzone i pokryte glonami powierzchnie czyścić ręcznie lub mechanicznie, np. strumieniem wody pod ciśnieniem lub strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem z dodatkiem piasku. Piaskowanie wilgotnym piaskiem możliwe jest tylko w przypadku zwartych tynków cementowych i wapienno- cementowych. Tynki pokryte glonami zmyć środkiem Capatox. Ewentualnie powlekać specjalną farbą o właściwościach grzybobójczych ThermoSan

Tynk ze ścierającą się lub pylącą warstwą wierzchnią:
Ścierającą się lub pylącą warstwę, która zmniejsza przyczepność, usunąć przez fluatowanie środkiem Histolith Fluat, następnie zmyć wodą.

Tynk z zeszkliwioną powierzchnią:
Zeszkliwiona powierzchnię wytrawić przez fluatowanie środkiem Histolith Fluat, następnie zmyć wodą.

Tynki uzupełniane:
Przy naprawianiu otwartych pęknięć i uszkodzonych powierzchni tynku należy zwracać uwagę na to, aby zaprawa używana do napraw odpowiadała wytrzymałości i strukturze zaprawy w podłożu. Do napraw tynków szczególnie dobrze nadają się gotowe zaprawy trasowo-wapienne lub trasowo- cementowe. Wypełnienia przed malowaniem powinny dobrze związać i wyschnąć. Należy je fluatować środkiem Histolith Flaut i następnie spłukać. Trzeba zwrócić przy tym uwagę, aby fluatować zawsze na 1-2 szerokości szczotki wokół miejsca naprawy. Przy większych naprawach tynku należy zawsze fluatować całą powierzchnię (stary i nowy tynk).

Stare powłoki mineralne:
Mocne, stare powłoki czyścić na sucho lub na mokro. Nie przylegające, zwietrzałe powłoki mineralne usunąć przez zeszlifowanie, zeskrobanie lub wytrawianie, całą powierzchnię spłukać dobrze wodą. Zagruntować środkiem Sylitol-Konzentrat 111 rozcieńczonym wodą w stosunku 2:1.

Stare, nienośne powłoki z farb dyspersyjnych:
Usunąć mechanicznie lub przez wyługowanie i zmyć strumieniem gorącej wody pod wysokim ciśnieniem. Wyługowane, nie chłonące podłoża gruntować środkiem Sylitol-Minera. Zmyte, silnie chłonące podłoża gruntować środkiem wzmacniającym Sylitol-Konzentrat 111 rozcieńczonym wodą w stosunku 2:1. Warstwa pośrednia z materiału Sylitol-Minera.

Stare nośne powłoki z farb dyspersyjnych:
Zabrudzone, lekko kredujące powłoki usunąć całkowicie strumieniem wody pod ciśnieniem lub stosując inną metodę. Wykonać warstwę pośrednią farbą Sylitol-Compact (karta informacyjna 194).

Tynki o osypującej się powierzchni:
Zeszczotkować na sucho. Całą powierzchnię zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem.

Tynki mineralne lub krzemianowe w systemach dociepleń:
Tynki zabrudzone i pokryte glonami czyścić strumieniem wody pod niskim ciśnieniem, ewentualnie z dodatkiem detergentu. Nie stosować czyszczenia mechanicznego. Tynki pokryte glonami zmyć glonobójczym środkiem Capatox. Ewentualnie powlekać specjalną farbą o właściwościach grzybobójczych ThermoSan.

Mur licowy z cegły wapienno- piaskowej:
Do malowania nadaje się tylko mrozoodporna cegła licowa bez powodujących pęcznienie i zmianę barwy domieszek, takich jak grudki piasku, gliny itp. Spoinowanie musi być wykonane bez pęknięć i nie może zawierać żadnych środków uszczelniających zmniejszających przyczepność lub im podobnych. Wykwity solne zeszczotkować na sucho. Powierzchnie ścierające się fluatować w całości środkiem Histolith Flaut a następnie zmyć.

Kamień naturalny:
Kamień naturalny powinien być zwarty, suchy i pozbawiony wykwitów. Kamień zwietrzały na powierzchni przed malowaniem wzmocnić przez wielokrotne nasączanie środkiem Histolith Steinfestiger. Kamień zabrudzony czyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. Naprawy kamienia nie powinny być wykonywane zaprawami tynkarskimi, lecz specjalnymi materiałami stosowanymi jako substytut kamienia. Miejsca naprawiane muszą dobrze związać i przed malowaniem powinny być odpowiednio fluatowane i zmyte.

Wstępująca wilgoć:
Wstępująca wilgoć przedwcześnie niszczy powłoki. Trwały efekt uzyskuje się tylko przez założenie odpowiedniej izolacji. Dobre i długotrwałe rozwiązanie stanowi zastosowanie materiałów z systemu tynków renowacyjnych Capatect-Sanierputzsystem WTA (Histolith Trass-Sanierputz-Programm). Szczególnie w przypadku starszych budynków korzystne jest wykonanie pomiędzy cokołem a gruntem warstwy drenażowej ze żwiru.

Sposób nakładania

Malować pędzlem lub wałkiem.

Układ warstw

Na słabo i równomiernie chłonnych tynkach, cegle wapienno-piaskowej i podłożach zagruntowanych:
Po odpowiednim przygotowaniu podłoża nanieść warstwę podkładową farbą Sylitol-Finish rozcieńczona maks. 10% środka Sylitol-Konzentrat 111. Warstwa wierzchnia: Sylitol-Finish rozcieńczona maks. 3% środka Sylitol-Konzentrat 111.

Na silnie i nierównomiernie chłonnych tynkach i tynkach piaszczących:
Warstwa gruntująca: po odpowiednim przygotowaniu gruntować roztworem z 2 części Sylitol-Konzentrat 111 i 1 części wody, obficie wcierając szczotką w podłoże. W przypadku bardzo chłonnych tynków dwukrotnie metodą „mokre na mokre”. Warstwa pośrednia: Sylitol-Finish rozcieńczona maks. 10% środka Sylitol-Konzentrat 111. Powłoka wierzchnia: Sylitol-Finish rozcieńczona maks. 3% środka Sylitol-Konzentrat 111

Zużycie

Ok. 150-200 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania: +8°C (otoczenia, podłoża i materiału).

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% co najmniej 12 godzin. Zachować 12 godz. przerwę technologiczną pomiędzy nakładanie kolejnych warstw farby. Po 24 godzinach powłoka jest odporna na działanie deszczu. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Woda z ewentualnym dodatkiem środków myjących, natychmiast po użyciu. W przerwach technologicznych narzędzia pozostawić zanurzone w wodzie lub farbie.

Wskazówka

Nie nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, podczas deszczu, przy bardzo dużej wilgotności powietrza (mgła) ani przy silnym wietrze. W takim przypadku na rusztowaniu założyć osłony. Należy wykluczyć możliwość wystąpienia nocnych przymrozków. Nie stosować na powłoki lakiernicze, podłoża z wykwitami solnymi, z tworzyw sztucznych, drewna. Nie nadaje się do malowania powierzchni poziomych obciążonych wodą; powierzchnie o niewielkich spadkach powinny mieć zapewniony odpływ wody.
Na dużych i/lub stykających się powierzchniach należy używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.
Nieznaczne różnice koloru w przypadku róznych partii produkcyjnych nie należy traktować jak wadę wyrobu.
W wypadku ciemnych kolorów duże obciążenie mechaniczne powierzchni np. zadrapania może powodować pojawienie się widocznych jasnych smug (tzw. efekt pisania).  Jest to typowa cecha wszystkich elewacyjnych farb matowych. Pod wpływem wilgoci np. deszczu smugi znikają.

Na zwartych, chłodnych podłożach lub wskutek wydłużonego wysychania spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, mgła) na powierzchni farby mogą pojawić się żółtawo-przeźroczyste lekko błyszczące i klejące się wycieki. Te substancje pomocnicze są wodorozpuszczalne i ulegają spłukaniu po wystąpieniu kilkukrotnych obfitych opadach deszczu.  Jakość wyschniętej powłoki nie ulega w tym wypadku pogorszeniu. W razie chęci / potrzeby przemalowania powierzchni na której wystąpiły wycieki substancji pomocniczych należy je najpierw usunąć – zmoczyć i po krótkim czasie zmyć całkowicie. Przy nakładaniu farby w sprzyjających warunkach atmosferycznych zjawisko to nie występuje.

Widoczność miejscowych poprawek, zależy od wielu czynników i jest z tego powodu nie do uniknięcia.

Tolerancja na inne materiały:
Aby zachować specjalne właściwości, produkty systemu Sylitol nie mogą być mieszane z innymi materiałami malarskimi.

Zabezpieczenie otoczenia:
Starannie zabezpieczyć otoczenie malowanej powierzchni, zwłaszcza szkło, ceramikę, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamień naturalny, metal i drewno naturalne oraz lazurowane. Miejsca spryskane farbą natychmiast zmywać obficie wodą. Przy silnym wietrze, zwłaszcza przy malowaniu wałkiem lub natryskiem, na rusztowaniu zamocować osłony.

Zabezpieczenie elementów budowli:
Wystające części budynku takie jak gzymsy, parapety okienne, zwieńczenia murów itd., należy odpowiednio zabezpieczyć, aby uniknąć powstawania zabrudzeń lub silnego zawilgocenia ścian.

Impregnowanie:
Długotrwałe oddziaływanie wody (np. w Stefie cokołowej) ma negatywny wpływ na wytrzymałość powłoki. Hydrofobizacja zagrożonych powierzchni środkiem Disboxan 452 Wetterschutz znacznie przedłuża trwałość powłoki. Powłokę impregnować najwcześniej po 10 dniach. Również oczyszczony kamień można trwale impregnować siloksanem stosując materiał Disboxan 452 Wetterschutz. Impregnacja chroni przed szybkim rozwojem glonów, przed zawilgoceniem i wnikaniem szkodliwych substancji.

Powierzchnie z wykwitami soli:
W przypadku powlekania powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałego przylegania warstwy i likwidacji wykwitów solnych.

Wskazówki:

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany  w środowisku wodnym. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą i skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć natychmiast dużą ilością wody z mydłem. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów.
Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych. Zabezpieczyć otoczenie malowanej powierzchni. Jeżeli dojdzie do opryskania powierzchni lakierowanych, szkła, ceramiki, metalu i kamienia naturalnego, należy powierzchnie natychmiast zmyć.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

 • Sylitol-Finish (Kat. A/c): 
  40 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 15 g/l VOC.

Kod produktu farby i lakiery

 • Sylitol-Finish:
  M-SK01F

Deklarowany skład produktu

Szkło wodne potasowe, dyspersja żywic akrylowych, mineralne pigmenty i wypełniacze, woda, dodatki uszlachetniające.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

TIS

 

MSDS

 

Informacje